Od kiedy osobie, która podjęła zatrudnienie z dniem 1 czerwca 2011 r. na podstawie umowy o pracę na stanowisku sprzedawcy nie będzie przysługiwał zasiłek stały?
Całkowita niezdolność do pracy spowodowana jest posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z powyższym orzeczeniem osoba ta jest zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej. Wykonywana przez nią obecnie praca do takich się nie zalicza. Dochód nie będzie osoby kwalifikował do zasiłku stałego od miesiąca lipca 2011 r., ponieważ przekroczy 351 zł.

Utrata prawa do zasiłku stałego powinna nastąpić z chwilą zatrudnienia osoby pobierającej to świadczenie.

Zasiłek stały jest jednym z tych nielicznych świadczeń pomocy społecznej, którym przypisuje się roszczeniowy charakter. Jego przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków, generalnie sprowadzają się one do braku możliwości podjęcia pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności oraz spełnienia kryterium dochodowego - art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności formalnie spełnia warunek do przyznania zasiłku stałego, ale fakt podjęcia pracy czyni niemożliwym pobieranie świadczenia przeznaczonego dla tych, którzy nie mogą pracować. Kontrowersje mogą budzić zasady zatrudnienia takiej osoby, ale ich ocena należy do organów ochrony pracy, nie do ośrodka pomocy społecznej.
Celem zasiłku stałego jest dostarczanie środków utrzymania osobie, która utraciła zdolność do zapewnienia sobie takich środków poprzez własną pracę zarobkową. Tak więc podjęcie zatrudnienia jest sprzeczne z ideą tego świadczenia (wyjątkiem jest praca osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych). Nawiązanie stosunku pracy przeczy możliwość pobierania zasiłku stałego i jest to podstawowa przesłanka powodująca utratę tego świadczenia od miesiąca czerwca. Drugą jest przekroczenie określonego ustawowo dochodu. Wynagrodzenie za pracę przysługuje już za miesiąc czerwiec, nawet jeśli jego wypłata wystąpi w kolejnym miesiącu. W orzecznictwie wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym o uwzględnieniu przychodu w dochodzie powinna decydować data nabycia uprawnień, a nie wypłaty (wyrok WSA z dnia 30 grudnia 2008 r., II SA/Ke 732/08, LEX nr 488507). Takie stanowisko również przemawia za utratą prawa do zasiłku od daty nawiązania stosunku pracy.