Jak poinformował Grzegorz Piechowiak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18669, zgodnie z danymi z Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju, według stanu na 17 lutego 2021 r.,  w PPK uczestniczy:

  • I etap wdrożenia PPK – zapisanych jest 1 147 841 uczestników PPK;
  • II etap wdrożenia PPK – zapisanych jest 347 341 uczestników PPK;
  • III etap wdrożenia PPK – zapisanych jest 116 115 uczestników PPK;
  • IV etap wdrożenia PPK, który jest w trakcie – zapisanych jest 109 096 uczestników PPK.

Sprawdź w LEX: Czy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy może przystąpić do PPK? >


Etapy wdrożenia

Jak podkreślił wiceminister resortu rozwoju, pracy i technologii, wdrożenie programu PPK nie jest jeszcze zakończone. W art. 134 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych wyodrębniono cztery etapy wdrożenia tego programu.

Pierwszy etap wdrożenia PPK dotyczył podmiotów, które zatrudniały co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2018 r. - zostały nim objęte ustawą o PPK od 1 lipca 2019 r. i miały obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 25 października 2019 r., a umowę o prowadzenie PPK do 12 listopada 2019 r.

Zobacz procedurę w LEX: Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK >

Drugi etap wdrożenia PPK dotyczący podmiotów, które zatrudniały co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na 30 czerwca 2019 r. - objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2020 r. i miały obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.

Zobacz procedurę w LEX: Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK >

Trzeci etap wdrożenia PPK dotyczący podmiotów, które zatrudniały co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2019 r. - zostały objęte ustawą o PPK od 1 lipca 2020 r. i miały obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 r.

Zobacz procedurę w LEX: Zasady dokonywania wpłat do PPK >

Terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK przez podmioty z II i III etapu wdrożenia PPK zostały zrównane na podstawie art. 54 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn.zm.).

Zobacz procedurę w LEX: Wpływ terminu wypłaty wynagrodzenia (do końca miesiąca i do 10. dnia następnego miesiąca) na sposób naliczania i odprowadzanie wpłat do PPK >

Natomiast czwarty etap wdrożenia PPK dotyczy pozostałych podmiotów zatrudniających  oraz jednostek sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia), które zostały objęte ustawą  o PPK od 1 stycznia 2021 r. Terminy na wdrożenie PPK przez podmioty z tego etapu jeszcze nie upłynęły. Pozostałe podmioty zatrudniające mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Natomiast jednostki sektora finansów publicznych mają czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r.

Sprawdź w LEX:  Jakie koszty poniesie pracownik w związku z rezygnacją z PPK?  >

 


Poziom partycypacji

Wiceminister Piechowiak podkreślił, że dla podmiotów z IV etapu wdrożenia PPK terminy na uruchomienie tego programu jeszcze nie upłynęły, w związku z czym w najbliższych miesiącach należy spodziewać się zmian danych dotyczących liczby uczestników. - Jest to etap, w którym podmioty te dopiero przygotowują się do zawarcia umów o zarządzanie PPK lub zawierają te umowy. Jedynie niewielka część tych podmiotów rozpoczęła już proces zapisywania osób zatrudnionych do PPK. Stąd aktualna liczba uczestników PPK w podmiotach z IV etapu wdrożenia PPK znacznie odbiega od liczb uczestników z poprzednich etapów – podkreśla przedstawiciel MRPiT.

Według Grzegorza Piechowiaka, z badań CBOS (CAPI 9 stycznia – 16 lutego 2020 r. n=2898) wynika ponadto, że istotnym źródłem wiedzy na temat PPK są pracodawcy. - Z tego względu  przekazywanie przez nich rzetelnej i obiektywnej wiedzy o PPK przyczyni się do zaangażowania pracowników w tę formę oszczędzania – zapewnia.

Sprawdź w LEX: Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi w PPK w przypadku śmierci uczestnika PPK? >

- Dane przedstawione w odpowiedzi na interpelację poselską pokazują, że obecny poziom partycypacji w PPK wynosi około 15 proc. Należy pamiętać, że będzie on większy, jak sektor publiczny i najmniejsze podmioty wdrożą PPK, chociaż patrząc na tendencje i zainteresowanie w różnych podmiotach z ostatniej kohorty, to nie należy się spodziewać, że będzie to dużo wyższa partycypacja – mówi Oskar Sobolewski, prawnik z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Według niego, rząd już dzisiaj powinien zacząć szukać sposobu na to, jak zachęcić osoby, które zrezygnowały z PPK do uczestnictwa. - System zachęt ze środków publicznych powinien zostać zmieniony, bo 240 zł w skali roku nie jest aż tak interesujące, jak w 2018 roku, kiedy rząd je ustalał. Zasilenia kwartalne byłyby lepszym rozwiązaniem. Przy takiej partycypacji nie wymagałoby to nawet zmian w założeniach budżetowych – podkreśla  Oskar Sobolewski.  

Zobacz procedurę w LEX: Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwie – krok po kroku >