Pytanie

Pracownik odchodzi na emeryturę z dniem 31.10.2017 r., zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracowników „w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze bez względu na datę ustania stosunku pracy, jeżeli powodem jest przejście na emeryturę lub rentę”, w związku z tym pracownik ma prawo do 26 dni urlopu. Pracownik od 2.11.2017 r. będzie ponownie zatrudniony już jako emeryt. Czy powinien wykorzystać cały urlop do 31.10.2017 r., czy może podzielić sobie urlop i wykorzystać 22 dni do jednej umowy i pozostałe dni do końca roku?

Odpowiedź

Pracownikowi przysługuje prawo do pełnego urlopu, zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracowników.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 155[1] § 1 pkt 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – dalej k.p., w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, w tym w związku z przejściem na emeryturę, z pracownikiem uprawnionym do urlopu wypoczynkowego, pracownikowi temu przysługuje u dotychczasowego pracodawcy urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy.

Z kolei, w sytuacji gdy pracownik wykorzystał u dotychczasowego pracodawcy urlop przekraczający jego proporcjonalny wymiar, to u nowego pracodawcy pracownikowi przysługuje urlop w odpowiednio zmniejszonym wymiarze. Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Niemniej, jeśli w zakładzie pracy obowiązuje układ zbiorowy pracy, porozumienie zbiorowe lub regulamin, zawierający zapisy bardziej korzystne dla pracowników od regulacji Kodeksu pracy, to zastosowanie mają te zapisy. W przedstawionym stanie faktycznym wskazano, że pracownicy zakładu objęci zostali ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, który zawiera zapis, zgodnie z którym pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę należy udzielić urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze.

Biorąc pod uwagę, że wskazany ponadzakładowy układ zbiorowy pracy, jako jedno ze źródeł prawa pracy, zawiera zapisy korzystniejsze dla pracowników od przepisów rangi ustawowej, to pracodawca jest zobowiązany do ich zastosowania z pominięciem przepisów ogólnych, tj. w tym przypadku powinien udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, zgodnie z normą wyrażoną przez ustawodawcę w art. 241[13] k.p.

Agata Piszko