Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni kalendarzowych w danym roku kalendarzowym:

  • łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel,
  • łączną liczbę przypadających w tym roku świąt przypadających w inne dni niż niedziela oraz
  • łączną liczbę przypadających w tym roku dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Otrzymaną liczbę dzieli się przez 12.

Czytaj również: Urlop wypoczynkowy to 20 albo 26 dni, w zależności od stażu pracy>>
Czytaj w LEX: Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - komentarz praktyczny >>>

Czytaj w LEX: Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania stosunku pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy >>>

W 2023 r.:

[365 dni roku – (53 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika, obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Przykładowo, współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2023 r. wyniesie odpowiednio:

  • przy 1/2 etatu - 10,42 (20,83 × 1/2) 
  • przy 1/3 etatu 6,94 (20,83 × 1/3)
  • przy 1/4 etatu - 5,21 (20,83 × 1/4) 
  • przy 3/4 etatu - 15,62 (20,83 × ¾)
  • przy 1/8 etatu – 2,60 (20,83 x 1/8).

 

Sprawdź w LEX: Ustalanie wynagrodzenia urlopowego - PROCEDURA krok po kroku >>>


Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się:

 

Przykład: Pracownik zarabia 5000 zł miesięcznie, nie ma innych składników wynagrodzenia niż stała pensja miesięczna, w ostatnim czasie nie miał również wypłaconych żadnych dodatków (rozliczenie pracy  nadliczbowej, dodatki za pracę w porze nocnej itp.). Osoba ta pracuje u danego pracodawcy od początku 2022 r., zatrudnienie kończy się z końcem lutego. Pracownik ma prawo do 26 dni urlopu rocznie, w 2022 r. wykorzystał cały należny urlop. W 2023 r. do dnia zakończenia zatrudnienia nie korzysta z urlopu.

Niewykorzystany urlop:

26 x 2/12 = 4,333… po zaokrągleniu w górę do pełnego dnia 5 dni.

5000 zł : 20,83 = 240,04 zł

240,04 zł : 8 = 30,01 zł

30,01 zł x 40 godz. = 1200,04 zł.

Czytaj w LEX: Dodatek za pracę w porze nocnej 2023 r. >>>

Czytaj w LEX: Kwoty wolne od potrąceń w 2023 r. >>>

Czytaj w LEX: Polski Ład 2.0 - zmiany od 1 stycznia 2023 r. >>>