Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy opublikowana jest informacja na temat pracy zdalnej. Jak twierdzi PIP, wyjaśnienia inspekcji to odpowiedź na liczne pytania dotyczące stosowania przepisów prawa pracy, umożliwiających powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19.

Czytaj również: Specustawa w sprawie koronawirusa do zmiany – są problemy z pracą zdalną>>

PIP podkreśla m.in., że ustawa nie określa maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej. Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy – może to być czas oznaczony, jednakże uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19. - Jednocześnie należy wskazać, że art. 3 ustawy utraci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Wydaje się zatem, że czas, na jaki pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, nie może wykraczać poza ww. okres - czytamy w informacji.

Czytaj w LEX: Uprawnienia i obowiązki pracodawcy związane z koronawirusem >

 

Odnosząc się zaś do pytania o formę, w jakiej ma być polecane wykonywanie pracy zdalnej PIP stwierdziła, że ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej. W konsekwencji należałoby uznać, że takie polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. Według PIP, w interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej (np. pismo skierowane do pracownika, służbowy e-mail).

Sprawdź w LEX: Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, jeśli pracownik lub jego dziecko zostanie objęty kwarantanną w zw. z epidemią koronawirusa? >  

Więcej na stronie Państwowej Inspekcji Pracy>>  

Swój poradnik w sprawie pracy zdalnej wydało także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj również: Praca zdalna nie zmieni wynagrodzenia pracownika>>