Parking firmowy dostępny dla pracowników to duże ułatwienie dla osób dojeżdżających do pracy własnym samochodem, oszczędność czasu i pieniędzy. Zwłaszcza, gdy firma znajduje się w strefie płatnego parkowania a w okolicy trudno o wolną „miejscówkę. Nic więc dziwnego, że pracownicy doceniając możliwość bezpłatnego postawienia samochodu pod firmą, chętniej z niej korzystają. Problemy pojawiają się, gdy na parkingu robi się tłoczno, a pracodawca dbając o bezpieczeństwo, stara się zapanować nad sposobem parkowania pracowników i gości.

Czytaj również: Sąd: Pracodawca nie może karać za troskę o dobro zakładu pracy>>

Regulamin parkingu i kary porządkowe dla pracowników

- Na parkingu firmowym pracodawca narzucił w regulaminie, że możemy parkować tylko i wyłącznie prostopadle tyłem pod groźbą odholowania na koszt pracownika i ukarania go. Czy pracodawca może nakazać sposób parkowania tylko tyłem, a nie przodem, i za to ukarać pracownika? - czytamy w mailu, który przyszedł do redakcji Prawo.pl. Z regulaminu, który został do niego dołączony wynika, że parking jest otwarty całodobowo, bezpłatny i niestrzeżony. W regulaminie firma zdecydowała, że na parkingu obowiązują: przepisy wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zachowanie szczególnej ostrożności, maksymalna prędkość 20 km/h i pierwszeństwo pieszych przed pojazdami mechanicznymi.

- Korzystający z parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach postojowych w systemie jeden samochód – jedno miejsce. Parkowanie na liniach wyznaczających miejsca parkingowe jest niedozwolone – czytamy w jednym z punktów regulaminu. W innym pracodawca zdecydował, że samochody w wyznaczonych miejscach należy parkować prostopadle tyłem, tzn. przodem do wyjazdu.

Czytaj też: Uprawnienia pracodawcy wobec pracownika zaniedbującego higienę osobistą >>

Regulamin przewiduje, że jeżeli osoby korzystające z parkingu nie zastosują się do postanowień regulaminu, to firma jest uprawniona do odholowania pojazdu nas koszt i ryzyko użytkownika pojazdu. Ponadto zgodnie z regulaminem, kategorycznie zabronione jest zatrzymywanie i parkowanie pojazdów m.in. na drogach dojazdowych, ewakuacyjnych, pożarowych, w pobliżu szlabanów, hydrantów, przed wejściem do budynków czy na trawnikach.

– Pojazdy, których kierowcy nie stosują się do zasad regulaminu zostaną zgłoszone odpowiednim służbom w celu ustalenia właściciela bądź jego użytkownika oraz ukarania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracowników nieprzestrzegających zasad objętych niniejszym regulaminem spółka może pociągnąć do odpowiedzialności porządkowej za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i/lub przepisów przeciwpożarowych – napisano w innym punkcie. 

- Ustanawianie regulaminu na parkingach firmowych jest bardzo rzadkie. Jeżeli regulamin dotyczy porządku pracy i organizacji pracy to można go wydać, określając w nim zakres kar porządkowych – mówi nam jeden z prawników przedsiębiorstw. I dodaje: - Jeśli miałyby to być kary porządkowe, to mogłyby to być te przewidziane w Kodeksie pracy. Pracodawca nie mógłby jednak potrącać ich z wynagrodzenia pracownika.

Jak twierdzi prawnik, regulamin parkingu firmowego to jest kwestia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, ale przyznaje, że jego wątpliwości budzi odholowanie auta.  – Na pewno powinna być dokumentacja, bo pracownik może mieć roszczenie o naruszenie mienia – podkreśla. 

Czytaj też: Wykaz prac szkodliwych dla kobiet a regulamin pracy >>

 


Czy regulamin parkingu to regulamin pracy?

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany w szczególności zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Z kolei do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych (art. 100 par. 2 pkt 3 k.p.).

W myśl art. 104 (1) par. 1 pkt 1 k.p., regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu oraz obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (pkt 8). Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować karę upomnienia i karę nagany (art. 108 k.p.). A za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych pracodawca może również stosować karę pieniężną (art. 108 par. 2 k.p.).

Sprawdź też: Czy opłatę za parking pracownicy powinni pokryć ze swoich diet, czy też dietę należy ująć osobno w kosztach i opłatę za parking osobno? >>

Zdaniem dr Iwony Jaroszewskiej-Ignatowskiej, radcy prawnego, partnera w kancelarii Raczkowski, pracodawca nie może w tym przypadku ukarać pracownika za nieprzestrzeganie zasad dotyczących parkowania. - Karanie np. naganą jest w takim przypadku, według mnie, za daleko idące. Postanowienia regulaminu parkowania nie stanowią bowiem organizacji i porządku w procesie pracy. Proces pracy się jeszcze nie rozpoczął albo już się zakończył. Zasady te dotyczą więc parkowania, a nie wykonywania pracy – podkreśla dr Jaroszewska-Ignatowska. I dodaje: – Pracodawca może narzuć sposób parkowania na terenie parkingu firmowego, ale nie może wyciągać konsekwencji prawno-pracowniczych.