Ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmian w wysokości i zasadach ustalania wynagrodzeń (uposażeń, diet) w odniesieniu do:

  • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz byłych Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej,
  • radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego,
  • pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru,
  • członków stałych organów wyborczych tj. członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych.

Przypomnijmy, że przyjęcie przez parlament tej noweli było odpowiedzią na inicjatywę prezydenta, który w sierpniu podpisał rozporządzenie, wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, w tym podsekretarzy stanu (wiceministrów). Dzięki rozporządzeniu wzrosły także uposażenia parlamentarzystów, bo - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - ich uposażenie odpowiada 80 proc. wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu (z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat).

Nowelizacja ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe została uchwalona przez Sejm 11 sierpnia 2021 r. Wynagrodzenie prezydenta będzie się składać z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, co oznacza wzrost o 40 proc. w stosunku do obecnej wartości.

Ustawa została uchwalona z poprawkami zgłoszonymi przez  klub PiS. W ten sposób do noweli wprowadzono przepisy regulujące kwestię ubezpieczeń społecznych dla małżonka prezydenta RP oraz naliczanie wynagrodzeń dla urzędników Państwowej Komisji Wyborczej.

Czytaj również: Prawnicy: Decyzja prezydenta zdemontowała wynagrodzenia w budżetówce

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne małżonka prezydenta

Jak podała Kancelaria Prezydenta w komunikacie, celem ustawy jest ponadto usunięcie występującej w systemie zabezpieczenia społecznego luki w zakresie podlegania pod system ubezpieczeń społecznych małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - Z uwagi na pełnione przez małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pozapolityczne funkcje, przede wszystkim reprezentacyjne wynikające m.in. z protokołu dyplomatycznego, a także ze względów bezpieczeństwa, małżonek osoby pełniącej funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwyczajowo nie podejmuje pracy. Małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie pobiera również wynagrodzenia za cały okres kadencji swojego małżonka. Ponadto, co ważniejsze, małżonek Prezydenta RP przez cały okres kadencji swojego małżonka nie podlega ubezpieczeniom społecznym. W związku z tym ustawa wprowadza zmiany, które gwarantują objęcie małżonka Prezydenta RP ubezpieczeniem społecznym – emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym. Składki na te ubezpieczenia będą opłacane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z budżetu państwa, z części której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego będzie stanowiła kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjęta do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszona przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze obwieszczenia, na dany rok. Ustawa zakłada również objęcie małżonka Prezydenta RP ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ustawa zawiera ponadto regulację wyrównującą wstecznie składki, za małżonków Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej wybranych w wyborach powszechnych w latach 1990–2020, za okres sprawowania przez ich małżonków urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na ubezpieczenie społeczne za lata 1990–1998 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy. 

Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. W przypadku zmian przepisów dotyczących zwiększenia wynagrodzeń osób objętych zmianami w ustawie to będą miały zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzeń, diet, i uposażeń należnych – z mocą od dnia 1 sierpnia 2021 r.