Tycjana M. pozwała Ubezpieczyciela AXA  Życie w związku z potrąceniem przez ten zakład części wartości jej składek na podstawie niezgodnych z prawem postanowień umowy. Były to tzw. poliso-lokaty: ubezpieczenie na życie połączone z funduszem kapitałowym.

Wysokie opłaty likwidacyjne

Umowa między stronami została podpisana w 2007 r., zaś w 2012 r. powódka umowę rozwiązała. Suma składek wynosiła 12 tys. zł Ale AXA potrąciła jej 3690 zł tytułem opłaty likwidacyjnej, wypłacając tylko 5 tys. zł.

Zakład tłumaczył, że była to umowa inwestycyjna, długoterminowa i po 10 latach opłata za wykup nie byłaby potrącona.

W 2017 r. Tycjana M. wystąpiła z powództwem o uznanie zapisów umowy za abuzywne i zwrot opłaty potrąconej, ale ubezpieczyciel stwierdził, że roszczenie się przedawniło.  Dlatego, że była to umowa ubezpieczenia, której roszczenia przedawniają się po trzech latach.

Sporny termin roszczeń - wyjaśniony

Sąd I instancji orzekł, że obowiązuje 10 letni termin przedawnienia roszczeń, ale nie uwzględnił powództwa, gdyż klauzule nie były abuzywne.

Sąd Okręgowy w Krakowie powziął wątpliwość jaki jest termin przedawnienia roszczeń związanych z  wykupem poliso-lokat? Czy ma zastosowanie trzyletni termin przedawnienia zgodnie z przepisem art. 819 § 1 k.c. czy termin dziesięcioletni zgodnie z przepisem art. 118 kc?​

Czytaj więcej o wyroku Sądu Najwyższego w sprawie tzw. polisolokat >>

SN potwierdził w uchwale 7 grudnia br., że  w umowie ubezpieczenia na życie połączonej z funduszem kapitałowym roszczenie przedawnia się w terminie 10 lat ( art. 118 kc).

Jak wyjaśniała sędzia Katarzyna Tyczka-Rote tego typu umowy mają charakter mieszany. Składają się z dwóch elementów: ochronnego (ubezpieczeniowego) i kapitałowego (inwestycyjnego).

roszczenie dotyczące kwoty wykupu nie jest świadczeniem ubezpieczeniowym. W związku z tym do tego typu roszczeń nie powinny mieć zastosowania przepisy dotyczące umów ubezpieczenia, a przepisy ogólne. A te przewidują dłuższy, bardziej korzystny dla klientów termin przedawnienia.

Czytaj: Dwa terminy przedawnień dla roszczeń z tytułu polisolokat>>

Potwierdziły to już wcześniej uchwały SN z 10 sierpnia 2018 r. ( sygnatura akt III CZP 13/18, III CZP 20/18 i II CZP 22/18).

Warto dodać, że uchwały te dotyczą roszczeń klientów, którzy rozwiązali umowy przed 9 lipca 2018 r. Nowa ustawa przewiduje 6 letni okres przedawnienia.

Sygnatura akt III CZP 61/18, uchwała SN z 7 grudnia 2018 r.