Odpowiedź: ZUS nie ma podstawy prawnej do żądania od lekarza wystawienia zaświadczenia lekarskiego o określonej treści.

Uzasanienie: ZUS w drodze decyzji upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 158) – dalej u.ś.p.) - art. 54 ust. 1 i 3 u.ś.p. Jednocześnie ZUS ma prawo kontrolować prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich, a kontrola ta wykonywana jest przez lekarzy orzeczników ZUS (art. 59 ust. 1 i 2 u.ś.p.). W tym zakresie lekarz orzecznik ZUS może m. in. zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie (art. 59 ust. 3 pkt 3 u.ś.p.). Ponadto, jeżeli po analizie dokumentacji medycznej i po przeprowadzeniu badania ubezpieczonego lekarz orzecznik ZUS określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim i w związku z tym wystawi stosowne zaświadczenie, ZUS informuje o tym fakcie lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie (art. 59 ust. 9a u.ś.p.). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wystawianych zaświadczeniach lekarskich ZUS w drodze decyzji może cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji (art. 60 ust. 1 u.ś.p.). Przepisy u.ś.p. nie przyznają natomiast ZUS prawa do żądania od lekarza zaświadczenia lekarskiego o określonej treści.