Zmniejszy się liczba podmiotów badających sprawozdania

W związku ze wzrostem kursu euro mniej podmiotów będzie miało obowiązek badania sprawozdań finansowych za 2014 rok.

O obowiązku badania sprawozdań finansowych jednostek prowadzących księgi rachunkowe decyduje średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy, czyli w tym przypadku kurs z dnia 31 grudnia 2013 r., który wyniósł 4,1472 zł/euro.

Biorąc pod uwagę ten kurs obowiązkowemu badaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe za 2014 r. kontynuujących działalność jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 10.368.000 zł (2.500.000 euro),

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 20.736.000 zł (5.000.000 euro).

Ponieważ na koniec 2012 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP wynosił 4,0882 zł, więc do badania i ogłaszania sprawozdań za 2013 r. są zobowiązane podmioty, które przekroczyły poziom 10.220.500 zł sumy aktywów bilansu i 20.441.000 zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.nbp.pl, stan z dnia 3 stycznia 2014 r.

Data publikacji: 3 stycznia 2014 r.