Na obszarze województwa podlaskiego stan populacji dzików w 2013 roku wynosił 14,4 tys. sztuk. Podniesienie o 30% rocznych planów łowieckich pozyskania dzików na sezon 2014/2015 częściowo pomogło zmniejszyć ich populację.

Do końca stycznia br. plan łowiecki na ten rok wykonano w 73%. Do końca sezonu łowieckiego pozostały jeszcze dwa miesiące i można spodziewać się, że zwiększony plan zostanie wykonany w 100%.

Ministerstwo Środowiska przygotowało także nowelizację rozporządzeń w sprawie okresów polowań oraz w sprawie planowania łowieckiego. Proponowane zmiany pozwolą na odstrzał wszystkich dzików łącznie z lochami na terenie woj. podlaskiego przez kolejne dwa lata. Zaniechano również podziału dzików ze względu na wiek i płeć, co ułatwi w przyszłości realizowanie planów łowieckich.

Kończą się również konsultacje nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Projekt przewiduje wprowadzenie mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Pozwoli to zdyscyplinować dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, którzy nie wykonują planów pozyskania zwierzyny (zwłaszcza dzików i jeleniowatych czyniących największe szkody łowieckie) lub zalegają z wypłatą odszkodowań rolnikom, przez możliwość pozbawienia ich obwodu łowieckiego. Proponuje się również, aby PZŁ, jako zrzeszenie, którego członkami są koła łowieckie, przejął ich zobowiązania z tytułu rekompensat za szkody łowieckie w przypadku rozwiązania koła łowieckiego lub gdy majątek koła nie jest wystarczający do pokrycia zobowiązań.

Źródło: www.mos.gov.pl