Podczas jednodniowego posiedzenia Senat zajmował się rządową nowelą ustawy zasadach zarządzania mieniem państwowym. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 61 senatorów, 25 było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta. Ustawa ma wyjeść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem kilku artykułów, które wchodzą w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia. Ma ona usunąć wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się po 1 stycznia 2107 r, czyli od czasu obowiązywania ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Przewiduje też nowe rozwiązania.

Fundusz premiera wart miliardy

W ustawie rozszerzony został zakres kompetencji Prezesa Rady Ministrów. Zyska prawo do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa. By mógł z niego korzystać zostanie utworzony nowy państwowy fundusz celowy - Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Jego przychodami będą wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, wpłaty środków finansowych w wysokości odpowiadającej 30 proc. każdej wypłaconej dywidendy. A także zaliczki na poczet dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa, środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnymi odsetkami, a ponadto dotacje celowe z budżetu państwa oraz odsetki od wolnych środków funduszu, przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Szacuje się, że fundusz będzie dysponował ok. 2 mld zł. Nadzór nad ich wydatkowaniem będzie sprawował... premier. Zastrzeżenia do tego miał Mieczysław Augustyn, senator sprawozdawca. - Gdyby chodziło o nabycie banku za złotówkę, tobym powiedział: mały wydatek, mała sprawa. Ale tam mają być zgromadzone znaczne środki i wydaje się, że powinny podlegać szczególnej kontroli, nie prezesa Rady Ministrów, tylko parlamentu - mówił Mieczysław Augustyn. I dodał, że dziś nabywanie akcji, przejmowanie jakichś kluczowych spółek jest możliwe. - Dlatego nie widzę potrzeby, żeby ekstra tworzyć taki fundusz. Już nie mówiąc o tym, że tworzenie funduszy jest tak naprawdę rozbijaniem spójności finansów publicznych - podkreślał senator.

Czytaj również: Zmiana w nadzorze nie uzdrowiła państwowych spółek >>

  

Prawo do żądania informacji i inne przywileje

Premier zyska też prawo do żądanie przekazania mu informacji dotyczących wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa od wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa, czyli od pełnomocnika Rządu, państwowej osoby prawnej, organu lub innej jednostki uprawnionej do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa. Będzie też m.in. zatwierdzał w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa instrukcje do głosowania m.in. w sprawie zmiany statutu, łączenia się spółek oraz podziału zysku. Ponadto ważna zmiana dotyczy zbywania akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Nie będzie już konieczna zgoda Rady Ministrów na zbycie akcji Skarbu Państwa, w których posiada on nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego chyba, że wartość rynkowa tych akcji przekracza 1 mln zł. Projekt ponadto rozszerzono listę spółek, w których akcje SP nie podlegają zbyciu. Znajdzie się na niej m.in.: PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku oraz spółka  powołana do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ograniczenia w wydatkach na usługi prawne

W nowelizacji doprecyzowano, od jakiej kwoty umowy o usługi prawne, marketingowe, w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz  doradztwa związanego z zarządzaniem będą wymagały zgody organu nadzorczego. Taka zgoda będzie wymagana, gdy wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem w ciągu roku przekracza  500 tys. zł netto.

  

Ważniejsze zmiany wciąż czekają na uchwalenie

Przede wszystkim jednak nowelizacja nie wprowadza  zmiany w ustawie o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Miało tak być, ale rząd pod koniec prac wycofał się z tych zmian. W efekcie wciąż pozostają wątpliwości, co do wynagrodzenie członków zarządu obowiązanych do rozliczania podatku od towarów i usług,  uprawnień do płatnej przerwy w świadczeniu usług zarządzania.

Czytaj w LEX:

Nowe regulacje zasad zarządzania mieniem państwowym w zakresie powoływania i odwoływania członków organów nadzorczego i zarządzającego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa >>
Szczególna regulacja sankcji z tytułu wadliwych czynności prawnych spółek z udziałem Skarbu Państwa >>
Jakie warunki muszą spełnić członkowie rady nadzorczej spółki należącej do Skarbu Państwa?
Jakie wymagania muszą spełnić członkowie rady nadzorczej w spółce ze 100% udziałem gminy?