Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

 

Pytanie:
Czy inwestycja polegająca na rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku produkcyjnego (szwalnia) na budynek przeznaczony do produkcji maszyn dla przetwórstwa spożywczego i innych wyrobów metalowych związanych z przetwórstwem zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w myśl § 3 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) - dalej r.p.z.o.ś.? Teren objęty inwestycją jest położony w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Powierzchnia działki wynosi 3035 m2. Przy produkcji maszyn będą stosowane następujące techniki: obróbka skrawaniem metali (stosowane obrabiarki: tokarki, wiertarki, frezarki, wytaczarki, przecinarki, strugarki, przeciągarki i szlifierki), spawanie elektryczne oraz piaskowanie.

Odpowiedź:
Rozumiem, że w przedmiotowym stanie faktycznym inwestor planuje przebudowę istniejącego obiektu oraz zmianę jego przeznaczenia. W konsekwencji planowanym przedsięwzięciem jest budynek przeznaczony do produkcji maszyn dla przetwórstwa spożywczego i innych wyrobów metalowych związanych z przetwórstwem. Mimo że w chwili obecnej budynek stanowi szwalnię, to ze względu na zmianę jego przeznaczenia po jego realizacji będzie stanowił zupełnie inny rodzaj przedsięwzięcia. W konsekwencji uważam, że mimo rozbudowy należy rozpatrywać planowaną inwestycję jako realizację nowego rodzaju przedsięwzięcia oddziałującego na środowisko, a nie jako rozbudowę przedsięwzięcia istniejącego.
Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostały określone w r.p.z.o.ś. Dla wskazanych w tym rozporządzeniu przedsięwzięć wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - dalej u.o.o.ś. decyzji realizacyjnych (np. pozwolenia na budowę).
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 17 r.p.z.o.ś., do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, przy czym za sprzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niż pojazdy wyposażone w silnik. Zgodnie z Przewodnikiem po rozporządzeniu "Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko - przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów" opracowanym przez GDOŚ w 2011 r., przez sprzęt mechaniczny należy rozumieć urządzenia, które zaopatrzone są w mechanizm lub zespół mechanizmów, umożliwiając ruch sprzętu w trakcie eksploatacji (mechanizm to łańcuch kinetyczny, w którym jeden człon jest nieruchomy, pozostałe zaś wykonują ściśle określone ruchy; mechanizmy są podstawowymi częściami składowymi maszyn i przyrządów; natomiast sprzęt to przyrządy, przybory, maszyny, urządzenia itp. mające określone przeznaczenie). Mając powyższe na uwadze, wydaje się, że wymienione w pytaniu maszyny spełniają wymogi sprzętu mechanicznego. W związku z tym można uznać, że opisane w pytaniu przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Warto zauważyć, że zakwalifikowanie danego przedsięwzięcia do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 17 r.p.z.o.ś. nie jest uzależnione od powierzchni działki, na której ma być realizowane lub położenia przedsięwzięcia na obszarze objętym jedną z form ochrony przyrodniczej.


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.