Czy zmiana powinna nastąpić w trybie art. 155 k.p.a., czy brak jest podstaw do zmiany decyzji w tym zakresie?

Odpowiedź

W przypadku zmiany adresu zamieszkania przez inwestora, nadal może on skutecznie legitymować się wydanym już ostatecznym pozwoleniem na budowę bez konieczności formalnej zmiany tej decyzji.

Uzasadnienie

Zmiana adresu zamieszkania inwestora nie powoduje jakichkolwiek zmian, które uniemożliwiałyby wylegitymowanie się w procesie inwestycyjnym wydanym już pozwoleniem na budowę. Inwestorem nadal jest bowiem ten sam podmiot, który jedynie zmienił swój adres. Decyzja wydana w stosunku do strony pod jej starym adresem jest cały czas skuteczna i nie ma potrzeby występowania o zmianę tej decyzji zarówno w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), gdzie ustawodawca wprowadził wyłączne przesłanki zmiany pozwolenia na budowę, jak również na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Wydana w stosunku do inwestora ostateczna decyzja, nadal jest w obrocie prawnym i osoba ta może się nią posługiwać, nawet jeżeli zmieniła swój adres. Zmiana ta nie ma jakiegokolwiek wpływu na treść uprawnień i obowiązków ukształtowanych na mocy tej decyzji. Co więcej, zmianę pozwolenia na budowę, wynikającą jedynie z przesłanki opisanej w pytaniu, należałoby raczej zakwalifikować jako wadliwe rozstrzygnięcie.