W przeciwieństwie do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiotem obowiązanym do wypełniania obowiązków związanych ze zbieraniem odpadów komunalnych wytwarzanych na danej nieruchomości i ich pozbywaniem się zgodnie z wymaganiami tej ustawy oraz aktów prawa miejscowego, w tym podmiotem obowiązanym do złożenia deklaracji i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest nie wytwórca odpadów tylko właściciel nieruchomości.

Gmina nie tylko może, ale wręcz jest zobowiązana odmówić przyjęcia deklaracji oraz opłaty uiszczonej przez osobę nieuprawnioną – jest to bowiem realizacja obowiązków administracyjno-prawnych, które może wykonywać wyłącznie podmiot, na który te obowiązki nałożyła ustawa. - wyjaśnił wiceminister środowiska w odpowiedzi na interpelację poselską.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 6 kwietnia 2016 r.