Sprawozdania z gospodarki odpadami są źródłem informacji na podstawie, których można wprowadzać systemowe zmiany w tym zakresie w Polsce. Informacje te służą m.in. do przygotowania planów gospodarki odpadami oraz sprawozdań przekazywanych przez Polskę Unii Europejskiej, które stanowią dowód wywiązywania się naszego kraju ze zobowiązań nałożonych prawem Unii Europejskiej.

Kto składa sprawozdanie o odpadach?

Zbiorcze zestawienie danych funkcjonuje od 10 lat w polskim prawie. Przekazują je podmioty prowadzące ewidencję odpadów, m.in. zakłady produkcyjne, urzędy oraz przedsiębiorstwa zajmujące się ich odbieraniem, zbieraniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Sprawozdanie to zawiera informacje o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Obowiązek ten dotyczy także wytwórców komunalnych osadów ściekowych, czyli np. oczyszczalni ścieków. Od tej zasady są jednak odstępstwa, m.in. w przypadku wytwórców odpadów komunalnych. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw jest również zwolnionych z obowiązku przekazywania sprawozdań, np. w przypadku wytwarzania niewielkich ilości zużytych tonerów do drukarek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, olejów silnikowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów).

Przypominamy, że zbiorcze zestawienia danych za poprzedni rok kalendarzowy należy przekazać marszałkowi województwa do 15 marca.

Kto jeszcze powinien złożyć sprawozdanie w pierwszym kwartale tego roku?

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy także wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, czyli m.in. producentów i importerów. Są oni zobowiązani do złożenia sprawozdań o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju oraz o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Ponadto składają oni sprawozdanie dotyczące wysokości należnej opłaty produktowej.

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania przekazują natomiast sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie zawierające informację o: masie przyjętego sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, a także o odpadach powstałych z jego przetworzenia, przekazanych prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów, recyklingu, a także innych niż recykling procesów odzysku.

Z kolei zbierający zużyty sprzęt, m.in. odbierający odpady komunalne oraz sklepy sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny, przekazują zestawienia na temat masy zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu, a prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku składają sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy także organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przedkładają one Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska sprawozdania o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju. Sprawozdania te (za okres od 1 lipca do 31 grudnia) przedsiębiorcy powinni złożyć do 15 marca br.

Przedsiębiorcy prowadzący strzępiarki, czyli urządzenia do rozdrabniania odpadów metalowych, m.in. odpadów powstałych w trakcie demontażu pojazdów powinni natomiast przekazać zbiorczą informację dotyczącą danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także wyniki próby strzępienia. Natomiast prowadzący stację demontażu są zobowiązani do 15 marca sporządzić roczne sprawozdanie za rok 2011 r.

Ponadto np. producenci i importerzy samochodów (czyli wprowadzający pojazd) składają Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów. Zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzający pojazd są zobowiązani do zapewnienia sieci zbierania pojazdów obejmującej terytorium kraju w taki sposób, aby zapewnić właścicielowi możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu położonych w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od miejsca zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu. Sprawozdanie to należy złożyć do 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Roczne sprawozdanie przygotowują także wprowadzający baterie lub akumulatory (producenci, importerzy, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia – również, jeżeli jest wprowadzany w jakimś urządzeniu). Mają oni obowiązek przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, a także wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów i rocznych sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

Wprowadzający baterie lub akumulatory przenośne przekazują dodatkowo sprawozdanie obejmujące informacje o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, jak również roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Z kolei na zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory (np. prowadzących punkty zbierania odpadów, odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości) spoczywa obowiązek sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania dotyczy także prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Powinno ono zawierać informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów, a także osiągniętych poziomach recyklingu. Ponadto sprzedawcy detaliczni baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych składają marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokościach pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

Powyższe dane należy przedstawić do 15 marca następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Co w przypadku zużytych opakowań?

Do 31 marca przedsiębiorcy wytwarzający, importujący oraz nabywający na terenie UE produkty w opakowaniach lub oleje i opony oraz działające w imieniu przedsiębiorców organizacje odzysku są zobowiązane do przedłożenia marszałkowi województwa sprawozdania rocznego. Powinno ono zawierać informacje o masie opakowań i produktów wprowadzonych na rynek krajowy, a także dane o poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadach opakowaniowych i poużytkowych oraz o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu, a także o ewentualnej należnej opłacie produktowej.

Z kolei producenci i importerzy nabywający opakowania oraz eksporterzy dokonujący dostawy wewnątrz UE opakowań i produktów w opakowaniach są zobowiązani do przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku. Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć do 31 marca.


Źródło: mos.gov.pl