Odpowiedź


Starosta jest organem jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej: k.p.a. Zgodnie z art. 17 pkt 1 k.p.a., organem wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego są samorządowe kolegia odwoławcze.

Zażalenie na postanowienie starosty służy zatem do samorządowego kolegium odwoławczego. Natomiast w sytuacji, gdy starosta wydaje nie postanowienie, lecz opinię, to taka opinia nie ma charakteru wiążącego i nie przysługują od niej środki odwoławcze.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .