Na czym polega praca urbanisty? Wg art. 2 ust. 3 w/w ustawy wykonywanie zawodu urbanisty polega na: „projektowaniu zagospodarowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej, zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych, z wymaganiami ochrony środowiska, racjonalności struktur osadniczych i sieci infrastruktury oraz na edukacji w tym zakresie.”

Jakie warunki trzeba spełnić aby zostać wpisanym na listę członków izby urbanistów?  Jednym z podstawowych i głównych warunków jest posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu urbanistyki, architektury lub też gospodarki przestrzennej. W przypadku braku wykształcenia zawodowego możliwe jest posiadanie dyplomu studiów wyższych innych niż w/w, gdzie program nauczania posiada przedmioty z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej w wymiarze co najmniej 90 godzin i dodatkowo osoba taka ukończy studia podyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego, lub też gospodarki przestrzennej. Możliwe jest także wpisanie na listę członków izby po odbyciu studiów podyplomowych w w/w zakresie po dowolnym kierunku studiów ale pod warunkiem, iż osoba taka dodatkowo złoży egzamin ze znajomości przepisów prawnych dotyczących gospodarki przestrzennej oraz praktycznego zastosowania wiedzy w zakresie urbanisty.

Uzyskanie tytułu mgr to dopiero początek drogi do zdobycia zawodu urbanisty. Po uzyskaniu dyplomu studiów wyższych z wymaganych kierunków należy odbyć odpowiednią praktykę z zakresu gospodarki przestrzennej - w pracowni projektowej pod okiem urbanisty. Praktyka ta w zależności od ukończonej szkoły trwa 2 - 3 lata. W przypadku uzyskania tytułu mgr studiów wyższych z zakresu urbanistyki/architektury/gospodarki przestrzennej należy zdobyć 2- letnie doświadczenie zawodowe. W przypadku ukończenia innych studiów potrzebna jest 3- letnia praktyka. Po odbyciu praktyki zdaje się dwuetapowy egzamin państwowy, który skutkuje nadaniem decyzji odpowiedniego ministra lub Izby Urbanistycznej tytułu urbanisty uprawnionego z określeniem numeru uprawnień.

Zadania urbanisty? Celem urbanisty jest takie zagospodarowanie przestrzeni, które będzie odznaczało się porządkiem, ładem przy jednoczesnym zachowaniu i uwzględnieniu istniejących wartości przestrzennych oraz przyrodniczych. Narzędziem służącym do stworzenia takiego założenia urbanistycznego są plany miejscowe. Sporządza się je na specjalnych podkładach kartograficznych – kopia mapy zasadniczej, katastralnej (w przypadku braku mapy zasadniczej) w skali 1:1000 (w szczególnych przypadkach: 1:2000 -dla inwestycji liniowych oraz dla obszarów o znacznej powierzchni, 1:500 - dla obszarów przestrzeni publicznej oraz intensywnej zabudowy, 1:5000 – dla gruntów przeznaczonych w całości do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy) - przy zastosowaniu przejrzystych oraz czytelnych jednobarwnych oznaczeń graficznych określonych w Polskiej Normie PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r. –Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

Sporządzenie planu nie jest proste - to długookresowy proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania osób je sporządzających. Opracowując plan, urbanista określa, kto jest właścicielem poszczególnych fragmentów terenu. Przed opracowaniem projektu planu urbanista ponad to gromadzi jak najwięcej wiadomości o terenie. W tym celu dokonuje wizji lokalnej terenu, dla którego wykonuje się plan oraz współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin. Po sporządzeniu projektu, plan taki wymaga uzgodnienia (wojewoda, wojewódzki konserwator zabytków, zarządcą drogi, dyrektor urzędu morskiego itd.) oraz zaopiniowania (komisja urbanistyczno – architektoniczna, wójt/burmistrz/prezydent miasta terenów graniczących z obszarem objętym planem w przypadku rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o charakterze lokalnym) przez poszczególne organy, a także przez zainteresowane podmioty – użytkowników przestrzeni, dla której plan jest sporządzany.