Opinia Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)  i dokumenty jej towarzyszące odnoszą się do bardzo wielu aspektów systemu Solvency II (Wypłacalności II). Chodzi między innymi o zmiany w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z  10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) - (link do dyrektywy) - i wydane do niego inne akty. Zdaniem Urzędu KNF warto zwrócić uwagę na nowe propozycje dotyczące zastosowania zasady proporcjonalności.

 

Co proponuje EIOPA

Zmiany proponowane w tym zakresie zmierzają do skonkretyzowania i ułatwienia stosowania tej zasady, dotychczas bardzo ogólnie sformułowanej, poprzez stworzenie zasad określania podmiotów uprawnionych do korzystania z uproszczeń oraz określenie wprost możliwych uproszczeń w zakresie wszystkich trzech filarów systemu Wypłacalność II (z możliwością zastosowania także innych, ale pod pewnymi warunkami).

EIOPA proponuje też daleko idące zmiany w zakresie harmonizacji systemów gwarancyjnych w ubezpieczeniach oraz w przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także wprowadzenie do systemu  Wypłacalności II  elementów prewencyjnych odnośnie do zapobiegania kryzysom na poziomie rynku finansowego jako całości (uwzględnienie perspektywy makroostrożnościowej).

Dlaczego ważna jest zasada proporcjonalności

Na konieczność uwzględnienia zasady proporcjonalności zwraca także uwagę Polska Izba Ubezpieczeń. - Złożoność Solvency II powoduje, że należy w niej uwzględnić zasadę proporcjonalności. Ta zasada musi być stosowana w praktyce. A z tym, niestety, bywa różnie - pisze na blogu PIU Iwona Szczęsna, szefowa biura PIU w Brukseli.

Celem zasady proporcjonalności jest umożliwienie nadzorowi stosowania wymogów regulacyjnych w sposób proporcjonalny w stosunku do skali, charakteru i złożoności działalności ubezpieczycieli.

- Zasada proporcjonalności powinna pomagać ubezpieczycielom uniknąć niepotrzebnych kosztów. Dodatkowo powinna zapewnić unikanie wypierania mniejszych ubezpieczycieli z rynku ubezpieczeniowego z powodu wymogów regulacyjnych, które są nadmierne w stosunku do ich profilu  - uważa Szczęsna.

Pierwszy projekt legislacyjny dotyczący Wypłacalność II pojawi się w drugiej połowie 2021 r., teraz zapadają decyzje o zakresie rewizji systemu.