Komendant powiatowy państwowej straży pożarnej nakazał dyrektorowi zakładu linii kolejowych wykonanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli organ I instancji stwierdził brak pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowej.

W uzasadnieniu odwołania spółka podniosła, iż odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa co do zasady na faktycznie władającym terenem pasów przeciwpożarowych, a jedynie wyjątkowo - w wypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej między właścicielem a zarządcą terenu - może spoczywać na zarządcy. Spółka podkreśliła, iż nie zawarła umowy cywilnoprawnej z właścicielem terenu pasów przeciwpożarowych, zatem obowiązki związane z przygotowaniem i utrzymywaniem pasów przeciwpożarowych ciążą na właścicielu terenu, na którym pasy są usytuowane, tj. właściwym miejscowo nadleśnictwu.
WSA rozpatrując skargę podkreślił, iż wyrażone w przepisie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 ze zm.) prawo zarządcy kolejowego do urządzania i utrzymywania na sąsiadujących z linią kolejową gruntach pasów przeciwpożarowych, oznacza zaopatrzenie tego zarządcy w niezbędne prawo do wejścia na cudzy grunt, które jest konieczne do wykonania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych, w ramach określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, obowiązku ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Ponadto WSA przypomniał, iż określone uprawnienie do urządzania i utrzymywania pasów przeciwpożarowych, dotyczy gruntów, co do których zarządca kolejowy nie jest właścicielem, zarządcą, użytkownikiem ani też faktycznie nimi władającym, albowiem regulacja przepisu art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 ze zm.), nawiązuje do możliwości ograniczenia prawa własności, wynikającej z przepisu art. 64 Konstytucji R.P. W konsekwencji oznacza to, że "sąsiadujące z linią kolejową grunty" w rozumieniu powyższego przepisu nie są objęte pojęciem "przyległego pasa gruntu wzdłuż linii kolejowej" w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 ze zm.), który wchodzi w skład pojęcia "linii kolejowej" w rozumieniu art. 4 pkt 2 w/w ustawy.

Na podstawie: Wyrok WSA w Bydgoszczy z 25 stycznia 2012 r., sygn. akt II SA/Bd 1230/11, nieprawomocny