W treści decyzji o warunkach zabudowy ustalono: "zakaz podpiwniczenia budynku", natomiast w projekcie budowlanym zaprojektowano "sutereny".

Czy zaprojektowanie sutereny jest możliwe w konsekwencji powyższego zapisu o zakazie podpiwniczenia?


Zakaz podpiwniczenia budynku, sformułowany w decyzji o warunkach zabudowy, dotyczy również sutereny.


Sformułowania zawarte w decyzja o warunkach zabudowy powinny być odczytywane zgodnie z ich znaczeniem przyjętym w prawie budowlanym. Choć materia prawa zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego formalnie stanowią odrębne dziedziny, to jednak ze względu na ścisłe funkcjonalne związki obu dziedzin - zastosowanie w jednym procesie inwestycyjno-budowlanym - jak się wydaje należy przede wszystkim odwołać się do definicji legalnych skonstruowanych w prawie budowlanym, nie zaś do znaczenia słów przyjętego w powszechnym języku polskim.

Terminy "suterena" i "piwnica" zdefiniowane zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Zgodnie z § 3 pkt 20 tego rozporządzenia, suterena jest to "kondygnacja budynku lub jej część zawierająca pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku". Natomiast zgodnie z § 3 pkt 21 wspomnianego rozporządzenia (w obecnym brzmieniu) piwnica jest to "kondygnacja podziemna lub najniższa nadziemna bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu".

W świetle tak skonstruowanych definicji suterena jest zawsze jednocześnie piwnicą (choć - z drugiej strony - w tekście rozporządzenia prawodawca odrębnie używa pojęć "piwnica" i "suterena" - zob. § 158 ust. 2, § 165 ust. 2). Jak się wydaje, biorąc pod uwagę powyższe, oraz uwzględniając ratio legis zakazu podpiwniczania budynku, odnosić go należy również do sutereny.