• Jaka jest różnica między sutereną a piwnicą w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?
  • Czy można rozumieć, że każda suterena będzie też piwnicą?


Różnice między pojęciami

Elementami odróżniającymi suterenę od piwnicy jest położenie nie niżej niż 0,9 m od poziomu terenu i jednocześnie wyposażenie ściany w okno (od strony, gdzie podłoga jest nie niżej niż 0,9 m poniżej terenu).

Faktycznie w obecnie obowiązujących przepisach, w słowniczku pojęć ustawowych zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, pojawiają się definicje dwóch pojęć tj. sutereny (§ 3 pkt 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dalej r.w.t.) i piwnicy (§ 3 pkt 21 r.w.t.).

Suterena

Przez pojęcie sutereny rozumieć obecnie należy kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku.

Piwnica

Przez piwnicę należy rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą nadziemną bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu.

Upraszczając zatem, za suterenę uznać można kondygnację lub jej część, która tym różni się od piwnicy, że poziom podłogi nie znajduje się niżej niż 0,9 m od terenu, a ściana w tym pomieszczeniu (tzn. położonym nie niżej niż 0,9 m od poziomu terenu) jest wyposażona w okno. Elementami odróżniającymi suterenę od piwnicy jest zatem położenie nie niżej niż 0,9 m od poziomu terenu i jednocześnie wyposażenie ściany w okno (od strony, gdzie podłoga jest nie niżej niż 0,9 m poniżej terenu).