Czy do kondygnacji zalicza się parter/przyziemie budynku o wysokości w świetle 1,72 m zagłębione z trzech stron, gdzie umieszczono wrota garażowe?
Ponad terenem poziomu gruntu znajduje się 1,15 m.
Jak wnioskować można z danych podanych w pytaniu, opisana część budynku ("parter / przyziemie") zagłębiona z trzech stron budynku, o mniej niż połowę jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, jest kondygnacją naziemną.

Kondygnacja

Pojęcie kondygnacji zostało zdefiniowane w § 3 pkt 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t. Zgodnie z tym przepisem przez kondygnację rozumie się poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. Jak można założyć, opisana w pytaniu część budynku "parter / przyziemie" spełnia wskazane wyżej kryteria, część ta jest więc kondygnacją w rozumieniu przywołanego przepisu, przy czym jest to kondygnacja naziemna. W myśl bowiem § 3 pkt 17 i 18 r.w.t., przez kondygnację podziemną rozumie się kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację, natomiast przez kondygnację naziemną rozumie się każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną. Jak wynika z danych podanych w pytaniu, opisana kondygnacja nie spełnia warunku zagłębienia ze wszystkich stron budynku co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego dla niego terenu, kondygnacja ta jest więc kondygnacją naziemną.
Dorota Dorska