Odpowiedź:
Wprowadzanie ścieków do środowiska wiąże się z zapewnieniem standardów jakościowych wynikających z posiadanego w tym zakresie pozwolenia wodnoprawnego, w którym mogą być określone ewentualne obowiązki, w tym dotyczące przeglądów eksploatacyjnych urządzeń niezbędnych do realizacji tego pozwolenia. Przykładowo, w zakresie specyficznych urządzeń mających zapewnić właściwą redukcję zanieczyszczeń charakterystycznych dla ścieków opadowych wprowadzanych do środowiska, tj. zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych, istotne będą regulacje wynikające z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wynika z nich, iż dla oceny spełnienia wymaganych warunków należy dokonywać, co najmniej dwa razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, jak też eksploatacja tych urządzeń powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi i konserwacji.

Odnosząc się do analizowanego przypadku generalnie można stwierdzić, iż w zakresie wykonywania przeglądów urządzeń wchodzących w układ systemu oczyszczania powinno wykonywać się tego rodzaju czynności przynajmniej z taką częstotliwością, jaka wynika z zaleceń ich producenta. Działania te są m.in. niezbędne dla przeprowadzenia oceny skuteczności pracy tych urządzeń, a tym samym do kontroli zakładanego stopnia redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Natomiast z punktu widzenia przepisów pr. bud., instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej (co najmniej raz w roku), polegającej na sprawdzeniu ich stanu technicznego (z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b pr. bud.). Wprawdzie przepisy pr. bud. nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem tego rodzaju instalacji czy urządzeń, jednakże zasadniczo przyjmuje się, że przeciwdziałają one negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w tym m.in. w zakresie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Przykładem takich urządzeń mogą być zbiorniki bezodpływowe stanowiące elementy oczyszczalni ścieków. Zbiorniki te powinny spełniać wymagania techniczne wynikające z pr. bud. oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warto podkreślić, że zgodnie z art. 93 pkt 8 pr. bud., kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a pr. bud., podlega karze grzywny. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami