Od 1 stycznia 2014 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie o 80 zł i wynosić będzie 1680 zł brutto. Taka kwota została przedstawiona do negocjacji przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej podczas tegorocznego majowego posiedzenia Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Ponieważ partnerzy społeczni nie doszli do porozumienia w tej sprawie Rada Ministrów musiała podjąć decyzję samodzielnie kierując się jednak propozycją złożoną przez resort pracy.

Kwota wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku, które wynosić będzie 1680 zł została ogłoszona 13 września 2013 r. w Dzienniku Ustaw w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. poz. 1074).

Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku jego pracy nie może być niższe niż 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, czyli w 2014 r. 1344 zł brutto. Przy czym chodzi w tym przypadku o ogólny staż pracy, a nie tzw. staż zakładowy, czyli staż pracy u danego pracodawcy.

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników, którzy są wynagradzani wyłącznie płacą zasadniczą na poziomie minimalnym, to powinien ich pensję wyrównać przynajmniej do określonego w przepisach na dany rok poziomu wynagrodzenia minimalnego. Pracownicy, którzy w umowach o pracę mają wynagrodzenie określone kwotowo, poprzez podanie kwoty pensji minimalnej, powinni z początkiem stycznia 2014 r. otrzymać aneksy do umów o pracę, na mocy których wysokość wynagrodzenia ulega zmianie. Należy podać tam wysokość nowego wynagrodzenia.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę minimalne wynagrodzenie.

W związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta wysokość innych świadczeń pracowniczych, które są ustalane jako określony procent lub wielokrotność tego wynagrodzenia, np.:

– maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy – 25 200 zł;

– minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu – w 2014 r. będzie to kwota1680 zł;

– wyższy dodatek za pracę w porze nocnej – za każdą godzinę pracy w porze nocnej 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

Wzrastają również kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji.