1. Warunki ogólne dotyczące wykształcenia

Podstawowym warunkiem weryfikowanym w ramach postępowania o nadanie uprawnień budowlanych jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia. Poziom wykształcenia określony został w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późn. zm.) - dalej pr. bud., a uszczegółowione powyższego następuje każdorazowo w przepisach rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jako akcie wykonawczym do ww. ustawy. Obecnie obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - dalej r.s.f.t.b.
Przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - tzw. "ustawa deregulacyjna", dokonała istotnych zmian w zakresie wykształcenia wymaganego do uzyskania uprawnień budowlanych, w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań prawnych. Według dotychczasowych przepisów, o uprawnienia budowlane mogły ubiegać się wyłącznie osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym (studia I stopnia - tytuł inżynier) oraz z wykształceniem wyższym magisterskim (studia II stopnia - tytuł magister inżynier).
Powyższe wynikało ze zmiany dokonanej przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wobec powyższego, dotychczas z możliwości uzyskania uprawnień budowlanych wykluczone zostały osoby z wykształceniem średnim technicznym (tytuł technika) oraz zawodowym (dyplom mistrza), natomiast absolwenci studiów I stopnia utracili możliwość uzyskania uprawnień bez ograniczeń.
Obecnie w wyniku zmian wprowadzonych przepisami ustawy "deregulacyjnej" przywrócono możliwość uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń osobom w wykształceniem inżynierskim, aczkolwiek wyłącznie w zakresie wykonawstwa. Z kolei, osobom ze średnim wykształceniem technicznym przywrócono możliwość uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Jednocześnie przewidziano możliwość uzyskania uprawnień budowanych przez mistrzów w odpowiednim zawodzie związanym z budownictwem. (...)

To tylko fragment komentarza opublikowanego w całości w publikacji Serwis Budowlany. Zamów bezpłatną prezentację programu >>>

2. Warunki szczególne dotyczące wymaganego wykształcenia
(...)
2.1. Dotychczasowe zasady kwalifikacji wykształcenia
(...)
2.2. Nowe zasady kwalifikacji wykształcenia
(...)
2.3. Kwalifikacja wykształcenia wyższego i zawodowego
(...)
2.4. Zasady kwalifikacji wykształcenia oraz posiadania wiedzy i umiejętności
(...)
2.5. Kwalifikacja wykształcenia uzyskanego przed wejściem w życie rozporządzenia
(...)
3. Wykształcenie, a zakres uprawnień budowlanych
(...)