Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Pytanie:
Czy wójt powinien wydać decyzję czy tylko zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej, na wniosek przedsiębiorstwa X złożony na podstawie art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) - dalej u.u.c.p.g.?

Odpowiedź:
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w trybie art. 9i u.u.c.p.g na wniosek przedsiębiorcy powinno nastąpić na podstawie decyzji.
Wykreślenie z rejestru jest wprawdzie czynnością materialno-techniczną, jednakże z uwagi na utratę przez przedsiębiorcę nabytych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej podlegającej tej formie reglamentacji, wykreślenie powinno poprzedzać wydanie decyzji administracyjnej tak na wniosek strony, jak i z urzędu (decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej). Tym samym nie można uznać za właściwe wydawanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej. Strona może odwołać się (lub złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) jedynie od decyzji administracyjnej. Takie uprawnienia nie przysługują stronie w przypadku wydania przez organ rejestrowy zaświadczenia, co naruszałoby jej uprawnienia do żądania weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji. Ponadto o konieczności rozstrzygania w tej sprawie decyzją administracyjną stanowi art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672), w myśl którego dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu (tak MSWiA w opinii z dnia 25 lutego 2013 r., znak DZiK-II-0232-7/13/MT).

Uzasadnienie:
Przedsiębiorca ma zawsze prawo do złożenia wniosku o wykreślenie go z ewidencji. Może wnioskować o wykreślenie z rejestru również wtedy, gdy nie może w wyznaczonym czasie dostosować się do wymagań, o których mowa w art. 9d ust. 2 u.u.c.p.g. (np. w zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej w ustaloną liczbę wymaganych pojazdów). Wykreślenie z rejestru jest czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnień wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), która podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Jeśli przedsiębiorca występuje z własnej woli o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej, to w każdej chwili może złożyć wniosek o ponowny wpis do rejestru. Oznacza to, że może on wnioskować o ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej w gminie, z której został wykreślony z własnej inicjatywy, przed upływem 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru. Sytuacja taka nie miałaby miejsca, jeżeli organ stwierdziłby uprzednio, że np. w stosunku do przedsiębiorcy zostało wydane prawomocne orzeczenie zakazujące mu wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem albo działając na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, nie osiągnął on w kolejnym roku kalendarzowym poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, albo gdy organ już stwierdził, że nie spełnia on wymagań przewidzianych w odniesieniu do prowadzenia działalności lub zaprzestał prowadzenia działalności bez powiadomienia. W decyzji stwierdzającej wykreślenie organ w uzasadnieniu napisze, że wykreślenie nastąpiło na wniosek przedsiębiorcy bez wskazywania jako podstawy wydania decyzji art. 9j ust. 2 u.u.c.p.g.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.