Pytanie:
RDOŚ wystąpił o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na rzece dwóch przepławek oraz tarliska dla ryb łososiowatych. Do wniosku, oprócz operatu, dołączono decyzję o warunkach zabudowy obejmującą także wykonanie tarliska oraz postanowienie o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czy wykonanie tarliska dla ryb łososiowatych w rzece wymaga pozwolenia wodnoprawnego? Czy wykonanie tarliska należy traktować jako roboty w wodzie, czy jako wykonanie urządzenia wodnego?

Odpowiedź:
Wykonanie tarliska jest robotą w wodach, o której mowa w art. 123a ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo wodne z 18.07.2001 r. - dalej pr. wod., która może być realizowana na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie wykonywane, czyli poza granice działki wody płynącej.

Z treści pytania nie wynika, czy RDOŚ złożył jeden wniosek na wykonanie dwóch przepławek i tarliska, traktując to jako jedno wspólne zadanie inwestycyjne, a ponadto jakie jest ich wzajemne oddziaływanie, w związku z czym trudno stwierdzić, czy tarlisko może być realizowane na podstawie zgłoszenia, czy zgodnie z przepisem art. 123a ust. 9 pr. wod. sprawa powinna być rozpatrzona w ramach jednego postępowania zakończonego udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego.

Na marginesie muszę zwrócić uwagę, że przepławka jest urządzeniem wodnym służącym do szczególnego korzystania z wód, bo chociaż obowiązujący art. 37 pr. wod. nie wymienia korzystania z wód niezbędnego dla potrzeb migracji ryb, to zakres tego korzystania nie mieści się w powszechnym korzystaniu z wód ani w zwykłym korzystaniu z wód, zatem jest szczególnym korzystaniem z wód wymagającym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ponieważ jest to korzystanie za pomocą urządzeń piętrzących oraz wprowadzające zależne od siebie korzystanie z wód, to do wniosku na to korzystanie musi być dołączony projekt instrukcji gospodarowania wodą, zmieniający dotychczasową instrukcję obowiązującą dla budowli piętrzących, przy których te przepławki mają być realizowane. Pobór wód na potrzeby przepławek nie może naruszać uprawnień pozostałych zakładów posiadających pozwolenia wodnoprawne, bo gdyby tak było to takim zakładom przysługiwałoby odszkodowanie. Z uwagi na powyższe, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przepławek wymaga wnikliwej analizy, w wyniku której może się okazać, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie likwidacja piętrzenia niż wykonanie przepławki. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami