Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Inwestor na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zainstalował antenę sygnału radiowego o wysokości około 5 m bez wymaganego zgłoszenia.


Czy w tej sprawie nadzór budowlany powinien prowadzić postępowanie z art. 49b czy art. 50 pr. bud.?

Jeśli z art. 49b pr. bud. czy powinna zostać naliczona opłata legalizacyjna w wysokości 2.500 zł?


Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 49b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) – dalej pr. bud. właściwy organ nakazuje, z zastrzeżeniem art. 49b ust. 2 pr. bud., w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ.


Jednocześnie – zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud. – nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wykonywanie robót polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych.


Jednocześnie zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. bud. wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.


Wykonanie anteny o wysokości 5 m bez zgłoszenia stanowić zatem będzie naruszenie przepisów pr. bud. i tym samym oznaczać konieczność zastosowania sankcji, o której mowa w art. 49b pr. bud.


Opłata legalizacyjna – stosownie do treści art. 49b ust. 5 pkt 1 pr. bud. – powinna być naliczona w wysokości 2.500 złotych (przepis wyraźnie odnosi się do art. 30 ust. 1 pkt 3 pr. bud.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .