Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych może prowadzić wyłącznie organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Tak orzekł WSA w Łodzi w wyroku z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt II SA/Łd 567/15.

PINB prowadził postępowanie administracyjne względem inwestorów A. i A.S. dotyczące doprowadzenia budynku mieszkalnego do stanu zgodnego z prawem. W jego trakcie inwestorzy wystąpili o udzielnie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a organ skierował stosowny wniosek do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Jednocześnie PINB zawiesił postępowanie, gdyż uznał, że wydanie decyzji zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim była zgoda na odstępstwo od przepisów. K.Z. - właścicielka działki sąsiadującej z nieruchomością inwestorów, złożyła zażalenie, ale Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji. K.Z. skierowała więc skargę do WSA w Łodzi.

Sąd uznał skargę za zasadną. W jego ocenie organy nadzoru budowlanego obu instancji dopuściły się naruszenia przepisów postępowania i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Organy zawiesiły postępowanie legalizacyjne tłumacząc, że w jego toku powstało zagadnienie wstępne, a jego rozstrzygnięcie wpływało na wynik sprawy. Sąd nie zgodził się z tą argumentacją.

Wyjaśnił, że pod pojęciem "zagadnienia wstępnego" rozumie się sytuacje, w których wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania przed właściwym organem, uwarunkowane jest uprzednim rozstrzygnięciem wstępnego zagadnienia prawnego.

Oznacza to, że bez rozstrzygnięcia takiego zagadnienia przez inny organ lub sąd wydanie decyzji w danej sprawie jest niemożliwe. A zatem, musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym.

Taka sytuacja nie występowała w analizowanej sprawie. W ocenie Sądu, nieprawidłowym było zawieszenie postępowania legalizacyjnego prowadzonego przez organ I instancji, gdyż zakończenie tego postępowania nie zależało od uprzedniego rozstrzygnięcia rozważanego w sprawie zagadnienia wstępnego.

Sąd zaznaczył, że zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie mogła być udzielona na etapie legalizacji samowoli budowlanej z uwagi na brak kompetencji organu nadzoru budowlanego do jej udzielenia.

Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych może prowadzić wyłącznie organ administracji architektoniczno-budowlanej wyłącznie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Mając na uwadze powyższe Sąd uznał, że niedopuszczalnym było zawieszenia postępowania legalizacyjnego i uchylił zaskarżone postanowienie WINB i poprzedzające je postanowienie organu I instancji

Orzeczenie jest prawomocne.

Sygnatura akt: II SA/Łd 567/15

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl, stan z dnia 5 kwietnia 2016 r.