Tak orzekł WSA w Łodzi w wyroku z dnia 13 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SA/Łd 515/15.

Prokurator zaskarżył uchwałę Rady Gminy w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku. Wskazał, że uchwała przekracza delegację ustawową poprzez nałożenie na właścicieli nieruchomości dodatkowych obowiązków, które nie wynikają z treści ustawy. Rada Gminy wniosła o oddalenie skargi z powodu bezzasadności zarzutów.

Sąd stwierdził, że ustawa wylicza elementy, które powinny znaleźć się w regulaminie, a gmina nie może zamieszczać w nim postanowień wykraczających poza treść art. 4 ustawy. Rada Gminy nie tylko nie może regulować zagadnień innych niż wymienionych w przepisie, ale też podejmować regulacji w inny sposób niż wskazany przez ustawodawcę.

Sąd przychylił się do skargi Prokuratora w kwestii, że obowiązek utrzymania należytego stanu sanitarnego nieruchomości odnosić się może wyłącznie do urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych. Ustawa nie upoważnia natomiast do utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości. Na właścicieli nie można również nałożyć dodatkowego obowiązku utrzymania czystości poprzez usuwanie z elewacji i ogrodzeń reklam zamieszczonych bez zachowania trybu przewidzianego prawem, zanieczyszczeń powodowanych przez ptaki i inne zwierzęta oraz aktów wandalizmu. Regulamin nie może również zawierać definitywnego zakazu wprowadzania zwierząt domowych na określone tereny (np. do placówek handlowych czy piaskownic), tylko powinien określać obowiązki właścicieli zwierząt w celu ochrony przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi. Właścicieli nie można również obarczyć kosztami przeprowadzenia deratyzacji. Taki obowiązek nie ma umocowania w ustawie. Co więcej, to do kompetencji Rady Gminy należy wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd stwierdził nieważność uchwały w części, wobec której pojawiły się niezgodności opisane w uzasadnieniu wyroku.

Sygnatura akt: II SA/Łd 515/15

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl,

 
Serwis Budowlany Silver>>>