Burmistrz stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie masarni.

Organ podjął taką decyzję na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia przedstawionej przez inwestora i sporządzonej przez specjalistów oraz opinii dwóch wyspecjalizowanych jednostek: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Jeden z sąsiadów inwestora zaskarżył decyzję.

Spór w sprawie dotyczył ustalenia, czy organ właściwy do wydania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań powinien zobowiązać inwestorów do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W ocenie zarówno burmistrza jak i SKO brak jest takiej potrzeby.

WSA zaakceptował stanowisko organów.

Sąd przypomniał, iż przy ocenie oddziaływania zamierzonej inwestycji w ramach postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ opierać się powinien o dane i założenia przyjęte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Dane te konkretyzują przedsięwzięcie.

Organ prowadząc postępowanie nie może z góry zakładać, że inwestor zamierza zrealizować przedsięwzięcie o innych parametrach niż opisane w karcie informacyjnej i z tego względu doszukiwać się potencjalnego oddziaływania tego przedsięwzięcia w zakresie wykraczającym poza oddziaływania wskazane w karcie informacyjnej.

Takiego podejścia nie mogą również uzasadniać obawy sąsiadów.

Czym innym jest bowiem określenie warunków środowiskowych dla realizacji planowanego przedsięwzięcia, a czym innym jest przestrzeganie przez inwestora ustaleń decyzji.

Decyzja wydana w sprawie otwiera zatem inwestorowi możliwość realizacji inwestycji, lecz wyłącznie takiej, której parametry odpowiadać będą danym zawartym w karcie informacyjnej.

Obawy sąsiadów zakładające, że inwestor zamierza zrealizować przedsięwzięcie o innych parametrach niż opisane w karcie informacyjnej nie wystarczą do zakwestionowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Strona skarżąca musi wykazać, że ustalenia w karcie informacyjnej są nieprawidłowe – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Kielcach z 19 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Ke 920/15, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów