Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30 października 2014 r.

Trzy stowarzyszenia oraz jedna fundacja sprzeciwiły się powstaniu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Wcześniej lokalizację zakładu jako inwestycji celu publicznego ustalił prezydent miasta. Zakład miał składać się z instalacji: - termicznego przekształcania odpadów, - waloryzacji żużIa, - zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z systemu oczyszczania spalin oraz budynków przeznaczonych na cele technologiczne, administracyjne, socjalne, edukacyjne a także z budowli towarzyszących, niezbędnej infrastruktury technicznej, wewnętrznej komunikacji i zagospodarowania terenu.

Po rozpatrzeniu stanowiska stowarzyszeń oraz fundacji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło jedynie rygor natychmiastowej wykonalności decyzji i pozostawiło ją w mocy w pozostałym zakresie. Skarżący skierowali sprawę do Sądu.

WSA, po rozpatrzeniu sprawy stwierdził, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem jej zarzuty i argumenty nie podważają legalności zaskarżonej decyzji.

WSA zauważył, że decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest decyzją uznaniową. Jej ustalenia są zależne od regulacji prawnych dotyczących projektowanego zamierzenia inwestycyjnego i obszaru, na którym takie zamierzenie ma być zlokalizowane. Wydanie decyzji zależy od oceny dopuszczalności lokalizacji inwestycji w danym miejscu, w świetle powszechnie obowiązującego prawa. Możliwość odmowy ustalenia lokalizacji istnieje tylko wtedy, kiedy wykaże się niezgodność wnioskowanej lokalizacji z przepisami prawa. W kwestii lokalizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych nie wykazano żadnej niezgodności, przez co organ był wręcz zobligowany do ustalenia wnioskowanej lokalizacji dla projektowanej inwestycji.

Sąd zwrócił również uwagę, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych prawidłowo zakwalifikowano do inwestycji celu publicznego, którą należy rozumieć jako działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oraz krajowym. Przy dokonywaniu oceny nie ma znaczenia status podmiotu podejmującego te działania, ani źródła ich finansowania. Planowana inwestycja to publiczne urządzenia służące do unieszkodliwiania odpadów z funkcją ich magazynowania i ma znaczenie ponadlokalne.

Sąd zauważył również, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych nie jest inwestycją zaliczaną do stwarzających zagrożenie poważnych awarii przemysłowych, w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, w związku z czym nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i nie ma przeszkód do zlokalizowania jej w granicach miasta.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Bk 655/11

(orzeczenia.nsa.gov.pl)