Przedsiębiorca posiada koncesję na wydobywanie kopalin, wydaną przez marszałka województwa. Wydanie koncesji było poprzedzone wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, w której określono warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji m.in. określając, że wydobyte kruszywo należy transportować konkretną drogą. Obowiązek ten jest notorycznie łamany i transport odbywa się inną - krótszą drogą, na której nie ma ograniczeń tonażu - co powoduje protesty mieszkańców, zamieszkałych przy tej drodze. Jaki organ powinien podjąć działania, związane z nieprzestrzeganiem warunków decyzji środowiskowej - wójt, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, czy też marszałek województwa, który wydał koncesję?

Odpowiedź

Organem egzekucyjnym jest w tym przypadku wójt, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Zastosowanie znajdzie art. 20 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.), ponieważ chodzi tu o obowiązek określony w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organem, który wydał tę decyzję jest jednocześnie organem właściwym w zakresie egzekucji tego obowiązku.