Rada miasta ustaliła, iż w gminie inkasentami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych będą zarządcy nieruchomości
oraz spółdzielnie mieszkaniowe.


Zarówno zarządcy jak i spółdzielnie miały pobierać opłaty w wielolokalowych nieruchomościach przez nich zarządzanych lub administrowanych.


Kolegium RIO zaskarżyło uchwałę.

WSA przypomniał, iż obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach wielolokalowych spoczywa na zarządcy budynku lub na spółdzielni mieszkaniowej a nie na osobach zamieszkałych w budynku.


Podmioty te zarządzają nieruchomościami, jako właściciele i nie mogą być wyznaczone inkasentami opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zarządzanych.


Przyjęcie takiego rozwiązania doprowadziłoby do sytuacji, w której właściciel nieruchomości i inkasent to byłby ten sam podmiot, czego przepisy rangi ustawowej nie dopuszczają. Inną bowiem pozycję i inne obowiązki, wynikające z ustawy ciążą na właścicielu nieruchomości, a inne na inkasencie – podkreślił sąd.


Właściciel ma ponosić opłaty związane z gospodarką odpadami, a inkasent obowiązany jest do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie.

Na podstawie:
Wyrok WSA we Wrocławiu z 8 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 207/14, nieprawomocny