Projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego, który jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, ma uporządkować strukturę i sposób funkcjonowania organów odpowiedzialnych obecnie m.in. za wydawanie pozwoleń na budowę oraz interwencje w przypadku wykrycia samowoli budowlanych. Ustawa zakłada między innymi zmiany w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych przez organy nadzoru budowlanego. Projektowane zmiany budzą wątpliwości Pracodawców RP.

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie będą miały zastosowania
Przepisy projektowanej ustawy zakładają w art. 18., że do kontroli organów nadzoru budowlanego nie będą miały zastosowania przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.). W efekcie, proponowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa regulacja zrywa z obecnie obowiązująca zasadą wyrażoną w art. 85a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

Zasadnicza zmiana podejścia do kontroli budzi głęboki niepokój Pracodawców RP, którzy oceniają że stanowi ona zaprzeczenie dotychczasowych zmian przepisów prawa w obszarze kontroli. "Generalne wyłączenie zastosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie czynności organów nadzoru, całkowicie likwidując dotychczasowy dorobek legislacyjny – oraz orzeczniczy, a także praktykę postępowania administracji - podkreślają Pracodawcy RP". Ponadto wskazują, że projekt ustawy nie wprowadza żadnych rozwiązań, które dotyczyłby zasad prowadzenia kontroli, terminów, zawiadomień i innych istotnych zagadnień.

Kontrola w obecności świadka
Projekt ustawy w art. 17 zakłada, że w przypadku inwestycji będącej w trakcie realizacji, czynności kontrolne będą przeprowadzane w obecności kierownika budowy, kierownika robót albo osób przez nich upoważnionych. Natomiast w odniesieniu do inwestycji zrealizowanej, kontrola ma się odbywać w obecności właściciela, zarządcy, użytkownika wieczystego nieruchomości albo osób przez nich upoważnionych, a w lokalu mieszkalnym również w obecności pełnoletniego domownika. Niemniej projektodawca dopuszcza w art. 17 ust. 3. możliwość, że w razie nieobecności wyżej wymienionych osób, przy zajściu uzasadnionych przypadków, czynności kontrolne będzie można przeprowadzić w obecności świadka posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych.

Przepis ten budzi wątpliwości Pracodawców RP. "Kontrola przedsiębiorcy mogłaby być wykonywana nawet bez obecności samego przedsiębiorcy, czy jakiejkolwiek upoważnionej przez niego osoby. W przypadku braku obowiązku zawiadomienia o kontroli za normę będzie można uznać dokonywanie kontroli bez zapowiedzi i przeprowadzanie ich w obecności pełnoletniego świadka, którym potencjalnie mogłaby być jakakolwiek, nawet zupełnie przypadkowa osoba" - podkreślają.

Pracodawcy RP proponują zmianę
W ocenie Pracodawców RP, nie ma podstaw do uznania, że charakter i cel postępowań kontrolnych uzasadniają całkowite wyłączenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ponadto zwracają uwagę, że przepisy te mają chronić przedsiębiorców przed nadmiernymi obciążeniami, które są związane między innymi z licznymi kontrolami. "Tym samym wnosimy o nadanie art. 18 brzmienia zgodnego z aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym" - czytamy w opublikowanym stanowisku. 

Wejście w życie przepisów
Projekt jest na etapie konsultacji publicznych. Przepisy wprowadzające, które docelowo mają być zamieszczone w ustawie - Przepisy wprowadzające Kodeks urbanistyczno-budowlany, przewidują wejście w życie ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji, Pracodawcy RP 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów