Inwestor uzyskał decyzję pozwolenia na budowę wiaty do celów rekreacyjnych.


Kategorię obiektu budowlanego wskazano jako VIII - inne budowle.

Inwestor wystąpił do organu nadzoru budowlanego z zawiadomieniem o zakończeniu budowy wiaty do celów rekreacyjnych oraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o wybudowaniu przedmiotowego obiektu.

Jaką klasyfikację nadać dla obiektu budowlanego, jakim jest wiata do celów rekreacyjnych, zgodnie z PKOB Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych oraz z § 65 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków?

Odpowiedź

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.). W pkt I "Objaśnienia wstępne" ppkt 2 "Pojęcia podstawowe" przyjęto, na potrzeby stosowania PKOB, że "za szczególny rodzaj budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione".


Jeśli więc przedmiotowa wiata służy celom rekreacyjnym, powinna zostać sklasyfikowana w następujący sposób: Sekcja 1. Budynki – Dział 12. Budynki niemieszkalne – Grupa 127. Pozostałe budynki niemieszkalne – Klasa 1274. Pozostałe budynki niemieszkalne gdzie indziej niesklasyfikowane. Budynku – wiaty nie można bowiem przypisać do żadnej z innych klas budynków, a należy, zgodnie z objaśnieniami, kwalifikować ją jako budynek.


Natomiast kwalifikując przedmiotową wiatę na podstawie § 65 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) – dalej r.e.g.b. ze względu na podstawową funkcję użytkową budynku należy konsekwentnie uznawać przedmiotową wiatę jako inne budynki niemieszkalne. Zaznaczy należy, że również na podstawie tego rozporządzenia wiatę należy kwalifikować jako budynek. Zgodnie bowiem z § 2 ust. 1 pkt 4 r.e.g.b. przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury wprowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.). Ponadto zgodnie z § 65 ust. 2 r.e.g.b. "przynależność budynku do odpowiedniego rodzaju ustala się zgodnie z zasadami Klasyfikacji Środków Trwałych, wprowadzonej na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Analiza treści tego rozporządzenia pozwala na stwierdzenie, że jedyną kategorią budynków, do której można zaliczyć przedmiotową wiatę są "Pozostałe budynki niemieszkalne" (rodzaj 109, podgrupa 10, grupa 1).