Zgodnie z nowelizacją ochrona wód ma umożliwić osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych określonych w Prawie wodnym, a także poprawę jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.

Nowe przepisy umożliwiają też podejmowanie w każdym momencie koniecznych działań w przypadku zagrożenia celów środowiskowych, a nie wyłącznie na etapie opracowywania projektu programu wodno-środowiskowego kraju. Dodatkowo nowelizacja wprowadza definicje zawarte w Ramowej Dyrektywie Wodnej, które jeszcze nie zostały wdrożone do polskiego prawodawstwa, m.in. „dobrego potencjału ekologicznego”, „dobrego stanu chemicznego wód podziemnych”, „dobrego stanu ekologicznego”, „dobrego stanu ilościowego wód podziemnych”. Doprecyzowuje też definicję „powodzi”.

(www.sejm.gov.pl)