Poprzednie przepisy regulujące te kwestie utraciły moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2012 r. Dotychczasowe 5 rozporządzeń zastąpiono 1 aktem, który określa szczegółowe warunki udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Pomoc udzielana może być w formie dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych lub oprocentowanych pożyczek, a także częściowych umorzeń oprocentowanych pożyczek.

W rozporządzeniu wyliczono m.in., na jakie inwestycje może być udzielana pomoc i jakim podlega ograniczeniom oraz jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji.