Był to projekt senacki. Nowelizacja wprowadza obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienia wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Plany te będą podstawą do wydatkowania środków publicznych unijnych i krajowych na niezbędne inwestycje. Nowe rozwiązania umożliwią realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014–2020. Celem planów inwestycyjnych ma być wskazanie infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 

(www.senat.gov.pl)