Pytanie
Spółka jest nabywcą towarów, które dostawca dostarcza do magazynów nabywcy w celu ich sprzedaży. Czyli nabywca jest dystrybutorem towarów, które są składowane w jego magazynie. Dopóki nie nastąpi ich sprzedaż, stanowią one własność dostawcy. Nabywca zobowiązuje się do realizacji planów sprzedaży. Każde pobranie towarów przez nabywcę jest dokumentowane dokumentem WZ, suma miesięcznych pobrań towarów z magazynu jest rozliczana z dostawcą, czyli po otrzymaniu miesięcznego zestawienia WZ dostawca wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż pobranych towarów. Odbywa się to w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego.
W którym momencie następuje sprzedaż towarów, w jaki sposób należy wystawiać faktury sprzedaży (okresowo, zbiorczo)?