Pytanie
W którym momencie należy dokonać zmniejszenia VAT należnego/naliczonego z tyt. otrzymanej od kontrahenta zagranicznego faktury korygującej oraz z którego dnia należy zastosować kurs do przeliczenia na złote podstawy opodatkowania wyrażonej w euro?
Firma nasza nabyła od kontrahenta zagranicznego usługę maintenance. Usługa została wykonana w dniu 4 grudnia 2013 r. Kontrahent wystawił 20 grudnia 2013 r. fakturę bez VAT z adnotacją reverse charge. Z tytułu tej transakcji Firma nasza wystawiła fakturę wewnętrzną (zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami w Spółce naszej nadal stosuje się faktury wewnętrzne) i rozpoznała obowiązek podatkowy w momencie wykonania usługi tj. w grudniu 2013 r. W tym też miesiącu został odliczony VAT naliczony. Do przeliczenia podstawy opodatkowania Firma nasza przyjęła kurs z dnia 3 grudnia 2013 r. Po dokonaniu ponownej analizy transakcji okazało się, że kontrahent w wystawionej fakturze udokumentował transakcje, których faktycznie nie wykonał - zafakturował zawyżoną ilość godzin. W związku z powyższym wystawił w dniu 27 stycznia 2014 r. credit note "in minus", która wpłynęła do nas w dniu 30 stycznia 2014 r. W dniu 1 października 2014 r. została wystawiona wewnętrzna faktura korygująca "in minus". Powstały wątpliwości odnośnie momentu rozliczenia transakcji w związku z otrzymaną fakturą korygującą. W starym stanie prawnym (uwzględniającym konieczność wystawiania faktur wewnętrznych) organy podatkowe, biorąc pod racjonalność prawodawcy uznawały, że wystawca wewnętrznej faktury korygującej może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawił wewnętrzną fakturę korygującą. Obecnie, biorąc pod uwagę fakt, iż faktury wewnętrzne zostały wycofane z obrotu prawnego, stanowisko to wydaje się nieaktualne. Ustawa o VAT nie precyzuje kiedy należy dokonać korekty. W naszej ocenie VAT naliczony (a stosując analogię również należny) należy zmniejszyć w styczniu 2014 r. (data otrzymania korekty) zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy o VAT przyjmując kurs z dnia 4 grudnia 2013 r.