Pytanie
Osoba wykonująca czynności sprzątające na umowę zlecenia dla spółki otrzymała pismo od spółki, iż za miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień 2011 r. w związku z kontrolą ZUS błędnie naliczono i odprowadzono składki z tytułu jej umowy zlecenia. W związku z tym wezwano ją do zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia wraz z odsetkami.
Po jakim czasie przedawniają się sprawy w takiej sytuacji?
Przypadek ten dotyczy składek ZUS, które za zleceniobiorcę opłacono w zbyt niskiej wysokości.
Czy zleceniobiorca może odmówić zwrotu nieświadomie pobranej zbyt wysokiej kwoty?
Spółkę i zleceniobiorcę nadal łączy umowa zlecenia.
Czy zleceniodawca ma prawo potrącić sobie nienależnie wypłaconą kwotę?
Ponadto spółka naliczyła odsetki.
Czy może również żądać odsetek za okres, za który składki zostały odprowadzone nieprawidłowo zobowiązać do tego zleceniobiorcę?