Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą (księgi handlowe) świadcząc usługi budowlane. Dnia 28 listopada 2013 r. towarzystwo ubezpieczeniowe wystawiło nam polisę dotyczącą gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek. W polisie jest wskazana umowa/budowa, której dotyczy polisa. Polisa ma związek z przychodami poniesionymi w 2013 r., gdyż warunkiem przystąpienia do prac było przekazanie polisy Inwestorowi. W listopadzie i w grudniu 2013 r. uzyskiwaliśmy przychody z ww. umowy. Okres obowiązywania polisy trwa od dnia 31 sierpnia 2014 r. do dnia 13 września 2017 r. Kwota polisy to 5586 zł. W polityce rachunkowości mamy zapis "koszty przyszłych okresów sprawozdawczych o wartości równej i niższej niż 3500 zł zalicza się w koszty bieżącego okresu w momencie ich poniesienia".
Jak ująć ww. polisę w kosztach podatkowych i w jakim miesiącu/miesiącach uwzględnić ją w kosztach podatkowych?