Stan przed wyrokiem TK ws. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wiele podmiotów w poprzednich latach występowało o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jednorazowa (lub rozłożona na kilka rat) opłata z tego tytułu była z wielu względów atrakcyjna:

- po pierwsze przekształcenie pozwalało na uzyskanie szerszych uprawnień do nieruchomości;
- po drugie z reguły koszt przekształcenia (w wypadku nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym) mieścił się w granicach 30-45% wartości nieruchomości. Biorąc pod uwagę, że opłata roczna za użytkowanie wieczyste takich nieruchomości wynosi 3% wartości nieruchomości, przekształcenie szybko się zwracało;
- po trzecie, mimo większego, skumulowanego wydatku związanego z przekształceniem, przekształcenie pozwalało uniknąć ryzyka związanego z podnoszeniem opłat rocznych za użytkowanie w przyszłości.

Przekształcenie odbywało się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ustawa, korzystna dla użytkowników wieczystych, spotkała się jednak z oporem ze strony części samorządów lokalnych. Jako negatywną konsekwencję ustawy wskazywano odebranie samorządom autonomii w decydowaniu o własnym zasobie mieszkaniowym. Prawo do przekształcenia przysługiwało bowiem każdemu wnioskodawcy, który spełniał wymagania ustawowe, co powodowało, że samorządy nie mogły co do zasady odmówić dokonania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pełna treść artykułu pt. „Użytkowanie wieczyste nie może być przekształcone, za to opłata roczna może być zaktualizowana” dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>>