Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Czy inwestycja realizowana w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w przypadku kolizji z drzewami wymaga uzyskania pozwolenia na ich usunięcie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627) – dalej u.o.p.?


Odpowiedź:

Na usunięcie drzew lub krzewów w związku z realizacją inwestycji drogowej nie wydaje się zezwoleń w oparciu o u.o.p.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 687) – dalej u.z.r.i.d., do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów u.o.p. w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Nie można zatem dokonywać wycinki drzew i krzewów bez zezwolenia przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po jej wydaniu taka wycinka bez zezwolenia jest możliwa tylko wtedy, gdy decyzja ta stanie się ostateczna lub nadany jej zostanie rygor natychmiastowej wykonalności. Przepis ten odnosi się do usuwania drzew objętych ww. decyzją, zatem stanowiących już własność inwestora bądź na mocy rygoru natychmiastowej wykonalności będących w posiadaniu inwestora.

Zatem w przypadku nieruchomości objętych decyzją, to inwestor jest uprawniony do dokonania wycinki drzew. Należy w tym miejscu podkreślić, że do sytuacji, w której w dniu wydania decyzji na nieruchomości objętej decyzją znajdują się drzewa przeznaczone do wycięcia, odnosi się także przepis art. 18 ust. 1 u.z.r.i.d., zgodnie z którym wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a u.z.r.i.d., ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. W wyroku z dnia 8 stycznia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że: „Odnosząc się do kryterium stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji lokalizacyjnej, należy stwierdzić, że chodzi tutaj o stan faktyczny, a nie prawny” (I OSK 29/08, LEX nr 484873). Zatem odszkodowanie, które zostanie ustalone w decyzji administracyjnej, będzie uwzględniać wartość nieruchomości z uwzględnieniem wartości drzew znajdujących się na nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.