Sprzedający - właściciel nieuzbrojonej nieruchomości dokonał jej podziału na mniejsze części, wydzielając ponadto jedną osobną działkę stanowiącą drogę dojazdową. Po dokonaniu podziału nieruchomości zawarł z zakładem energetycznym umowę o przyłączenie poszczególnych działek do sieci energetycznej (poprowadzenie linii energetycznej, postawienie transformatora, instalacja skrzynek energetycznych na działkach).


Po zawarciu umowy z zakładem energetycznym właściciel sprzedał wydzielone nieruchomości osobom trzecim (nabywcom). Wraz z działkami została sprzedana również droga dojazdowa (każdy z właścicieli sprzedanych działek posiada ułamkowy udział w prawie własności drogi dojazdowej). Zakład energetyczny przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wystąpił wobec właścicieli działek o uzyskanie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na potrzeby linii energetycznej, która ma zostać poprowadzona przez działkę wspólną (drogę dojazdową). Jeden ze współwłaścicieli odmówił udzielenia zgody na ustanowienie służebności.


Czy umowa zawarta przez sprzedającego z zakładem energetycznym rodzi jakiekolwiek skutki (w szczególności przejście uprawnień lub obowiązków wynikających z umowy) dla nabywców nieruchomości, a jeśli tak to jakie i na jakiej podstawie?


Kto jest uprawniony do wypowiedzenia/rozwiązania umowy zawartej z zakładem energetycznym – sprzedający, czy nabywca?

Odpowiedź

W niniejszym przypadku umowa wiąże te strony, pomiędzy którymi została zawarta, a więc byłego właściciela nieruchomości oraz gestora sieci. A zatem to były właściciel nieruchomości powinien dokonać jej wypowiedzenia.


Ustanowienie ewentualnej służebności przesyłu, na podstawie art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) - dalej k.c. będzie wymagało w niniejszym przypadku zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Oczywiście, ustanowienie tej służebności winno nastąpić przede wszystkim w drodze umowy, jeżeli jednak do jej zawarcia nie dojdzie, może to nastąpić na mocy orzeczenia sądowego (art. 3052k.c.).


Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

@page_break@


Uzasadnienie

Zgodnie z regulacją art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), aby paliwa gazowe lub energia mogły być dostarczane do odbiorcy, wymagane jest uprzednie przyłączenie tego odbiorcy do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej na podstawie umowy o przyłączenie, a następnie zawarcie umowy sprzedaży, na podstawie której odbiorca będzie dokonywał zakupu towaru, jakim są paliwa gazowe lub energia, oraz zawarcie umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji tych paliw lub energii do punktu ich odbioru.


Umowa to czynność prawna, która dochodzi do skutku przez oświadczenia woli dwóch lub więcej stron, która powoduje powstanie stosunku zobowiązaniowego wiążącego strony dokonujące tej czynności. Sama czynność prawna to oparta na oświadczeniu woli czynność konwencjonalna, za pomocą której podmioty cywilnoprawne, w sposób i przy spełnieniu przesłanek prawem przewidzianych, wywołują skutki w sferze prawa cywilnego. Tym samym strony zawierając umowę, kształtują treść kreowanego przez siebie stosunku prawnego, tj. przyjmują na siebie określone obowiązki oraz uzyskują uprawnienia. Umowa więc wiąże te strony, pomiędzy którymi została zawarta, a więc w niniejszym przypadku byłego właściciela nieruchomości oraz gestora sieci. A zatem to były właściciel nieruchomości powinien dokonać jej wypowiedzenia.


Ustanowienie ewentualnej służebności przesyłu, na podstawie art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121) – dalej k.c. będzie wymagało w niniejszym przypadku zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Oczywiście, ustanowienie tej służebności winno nastąpić przede wszystkim w drodze umowy, jeżeli jednak do jej zawarcia nie dojdzie, może to nastąpić na mocy orzeczenia sądowego (art. 3052 k.c.).


Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .