Na początku kwietnia 2021 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt o zmianie Kodeksu pracy i ustawy Prawo przedsiębiorców (druk nr 1120), które miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022r. Zmiany te mają dotyczyć m.in. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie przyznania im prawa do urlopu wypoczynkowego oraz możliwości dobrowolnego krótkotrwałego zawieszenia działalności na czas tego urlopu.

Prawo do urlopu nie tylko na etacie

Prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego miałoby zatem przysługiwać nie tylko pracownikowi w dotychczasowym brzmieniu Kodeksu pracy, ale także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Wymiar tego urlopu ma wynieść 14 dni. Uzasadnienie do projektu nie wskazuje dlaczego wymiar urlopu samozatrudnionego ma wynosić 14 dni, skoro pracownik posiada, zgodnie z  kodeksem pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni. Rozróżnienie to jest niezrozumiałe w kontekście tego, iż zmiana ta ma zostać wprowadzona poprzez rozszerzenie w kodeksie pracy dotychczasowej definicji pracownika o osobę świadczącą pracę na podstawie innej umowy niż umowa o pracę. W tej sytuacji przyznanie urlopu osobie samozatrudnionej również mogłoby być uzależnione od okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj: Wymiar urlopu wypoczynkowego - 20 czy 26 dni>>
 

 


Możliwe zawieszenie działalności

Projekt zakłada też możliwość krótkotrwałego, dobrowolnego zawieszenia działalności gospodarczej na czas urlopu wypoczynkowego przedsiębiorcy, co skutkowałoby zwolnieniem w tym okresie osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Możliwość skorzystania z prawa do urlopu przez osobę samozatrudnioną jest obwarowana warunkami. Może bowiem skorzystać z prawa do urlopu osoba samozatrudniona, która  wykonuje pracę w ściśle określonych warunkach tj. osobiście, stale, w wymiarze czasu odpowiadającym nie mniejszemu niż 1/2 etatu osoby zatrudnionej w ramach umowy o pracę oraz nie zatrudniająca pracowników.

Należy podkreślić, że pomimo tych zmian, osoby samozatrudnione nie utraciłyby statusu przedsiębiorcy. Natomiast zyskałyby prawo do 14-dniowego urlopu wypoczynkowego oraz urlopowego zawieszenia działalności gospodarczej.

Dotychczas osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie posiadały prawa do urlopu wypoczynkowego. Moim zdaniem wprowadzenie zmiany w tym zakresie byłoby korzystne dla samozatrudnionych.