Pytanie:
Czego mogą dotyczyć zastrzeżenia zgłaszane przez zainteresowanych na etapie projektu uproszczonych planów urządzenia lasów, zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) - dalej u.l.?

Czy mogą być to wnioski w sprawie nieujęcia powierzchni lasu (poniżej 0,10 ha), które w ewidencji gruntów zostały błędnie wprowadzone? W interpretacjach zwraca się uwagę tylko na formę (decyzja) uznania bądź nieuznania wniosków.

Uproszczony plan urządzenia lasu

Co do zasady, akt u.l. nie wskazuje, czego mogą dotyczyć zastrzeżenia i wnioski. Zatem uwzględniając fakt, że uproszczony plan urządzenia lasu (UPUL) opracowywany jest dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha stanowiącego zwarty kompleks leśny i zawiera skrócony opis lasu oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, a także podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej (art. 6 ust. 1 pkt 7 u.l.), zastrzeżenia do wyłożonego projektu UPUL mogą dotyczyć wszelkich spraw mających związek z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz mających wpływ na wysokość podatku leśnego.

Zastrzeżenia

Mogą to być np. sprawy związane z pominięciem działki w sporządzanym UPUL, nawet jeśli ma ona powierzchnię mniejszą niż 0,10 ha, o ile znajduje się w zwartym kompleksie leśnym, dla którego sporządza się plan (grunt o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha zlokalizowany poza zwartym kompleksem leśnym, nawet porośnięty uprawami leśnymi, nie jest lasem). Mogą to być zastrzeżenia wskazujące na rozbieżności opisu taksacyjnego lasu w UPUL ze stanem faktycznym w terenie, zastrzeżenie, że bezzasadnie wyłączono działkę, ujętą w poprzednio obowiązującym planie.
Właściciele lasu w formie zastrzeżeń domagają się np. „wyłączenia” działki leśnej z projektu UPUL, gdyż ich zdaniem położony jest na gruncie leśnym wodociąg oraz linia energetyczna, co zmienia przeznaczenie gruntu, albo że działka nie jest zalesiona, albo że toczy się procedura w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji leśnej lub zmiany lasu na użytek rolny).

Zdarzają się również zastrzeżenia dotyczące samej gospodarki leśnej, np. obowiązków związanych z zalesienie halizny (skoro od lat na tym terenie rosną uprawy leśne) albo zastrzeżenia w związku ze zbyt niską ilością drewna do pozyskania przewidzianą w UPUL.

W konsekwencji zastrzeżenie dotyczące pominięcia działki leśnej położonej w obszarze, dla którego sporządza się UPUL, tylko dlatego, że jest ona mniejsza niż 0,10 ha, powinno zostać rozpoznane.