Renata Krupa-Dąbrowska: W czwartek 20 lipca została ogłoszona upadłość Getin Noble Bank. Jaka jest teraz sytuacja kredytobiorców?

Mec. Bartosz Sierakowski: Z chwilą ogłoszenia upadłości GNB kredytobiorcy frankowi nie będą już mogli skutecznie korzystać z dotychczas standardowej drogi dochodzenia roszczeń związanych z nieważnością umowy kredytu, tj. nie będzie odtąd możliwe dochodzenie zwrotu wpłaconych bankowi kwot w drodze powództwa cywilnego przeciwko bankowi. Zamiast tego żądanie zwrotu określonych kwot kredytobiorca będzie musiał zgłosić syndykowi banku w toku postępowania upadłościowego. Termin na zgłoszenie takiego żądania wynosić będzie 30 dni od dnia obwieszczenia w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych (Portal publiczny KRZ - Strona główna (ms.gov.pl)) o ogłoszeniu upadłości banku. Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie o potrąceniu, mocą którego dojdzie do rozliczenia wzajemnych roszczeń. Ważne, by nie popełnić błędu na tym etapie, ponieważ prawo upadłościowe daje prawo tylko do jednokrotnego potrącenia wzajemnych roszczeń. Spóźnione potrącenie będzie niestety niedopuszczalne.

Czytaj też: Nowa rzeczywistość frankowiczów z Getin Noble Bank

Co stanie się z umowami kredytowymi? W jaki sposób potraktuje je syndyk?

Umowy o kredyt frankowy zawierające niedozwolone postanowienia umowne, po wyeliminowaniu których umowa nie może dalej funkcjonować w obrocie, powinny zostać przez syndyka banku zakwalifikowane jako nieważne, jeśli kredytobiorca zgłosi żądanie zwrotu wpłaconych tytułem umowy kredytu kwot. Żądanie takie zostanie wówczas umieszczone na liście wierzytelności. Ewentualne negatywne dla kredytobiorcy rozstrzygnięcie syndyka (nieumieszczenie wierzytelności kredytobiorcy na liście wierzytelności) może być kwestionowane sprzeciwem, a następnie zażaleniem. W braku zgłoszenia ze strony kredytobiorcy, umowa o kredyt frankowy powinna być przez niego wykonywana na dotychczasowych warunkach.

 

Jacek Czabański, Tomasz Konieczny, Mariusz Korpalski

Sprawdź  

Czytaj też: Wpływ przymusowej restrukturyzacji banku na zabezpieczenia ustanowione w procesach skierowanych przeciwko temu bankowi – na przykładzie roszczeń tzw. frankowiczów >>

Wszyscy kredytobiorcy zostaną potraktowani jednakowo? Czy też ich sytuacja będzie zróżnicowana, od czego to zależy?

Kredytobiorcy frankowi powinni zasadniczo zostać potraktowani jednakowo, choć w pewniejszej sytuacji znajdować się będą ci kredytobiorcy, którzy uzyskali już prawomocny wyrok stwierdzający nieważność kredytu frankowego. Ewentualne zróżnicowanie sytuacji wynikać będzie także z decyzji kredytobiorcy o zgłoszeniu swojej wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub jej braku. Po ogłoszeniu upadłości dalej mogą ponadto zachodzić okoliczności różnicujące sytuację kredytobiorców z przyczyn bezpośrednio ich dotyczących, a nie związanych z ogłoszeniem upadłości banku, jak np. posiadanie zaległości w spłacie kredytu.

Kalendarz szkoleń online w LEX Banki >>

Czy może Pan uspokoić kredytobiorców i zapewnić, że nie grozi im utrata mieszkań?

Kredytobiorcom, którzy nie mają zaległości w spłacie kredytu, nie grozi utrata mieszkania. Należy być jednak ostrożnym, zgłaszając w postępowaniu upadłościowym banku żądanie zwrotu kwot wpłaconych w wykonaniu nieważnej umowy o kredyt frankowy, w sytuacji w której suma dokonanych na rzecz banku wpłat tytułem tej umowy nie przekroczyła jeszcze kwoty wypłaconego kredytobiorcy kapitału kredytu. Wówczas bowiem działający na rzecz upadłego syndyk będzie uprawniony do dochodzenia zwrotu całości wypłaconego kredytobiorcy kapitału kredytu, a ewentualne oświadczenie o potrąceniu odpowiednio zmniejszy jedynie poziom zadłużenia.

Czytaj też: Sprawy frankowe a nowelizacja KPC >>

Jest szansa, że kredytobiorcy wyjdą obronną ręką z opresji?

Kredytobiorcom nie będzie groziła utrata mieszkań czy wypowiedzenie umów kredytu, jeśli nie zalegają ze spłatą zaciągniętych kredytów. Nie zostaje również zamknięta droga dochodzenia wierzytelności związanych z nieważnością umowy o kredyt frankowy, jednak na ten moment trudno określić w jakim stopniu środki masy upadłości pozwolą na ich spłatę. Z perspektywy kredytobiorców frankowych ważne będzie zachowanie terminu na dokonanie zgłoszenia wierzytelności i prawidłowe sformułowanie oświadczeń o potrąceniu.